Scientific publications of the Ivan Franko National University of Lviv

Visnyk of the Lviv University. Series Applied Mathematics and Computer Science

Editor-in-Chief
prof. S.Shakhno
Executive secretary
prof. Yu.Shcherbyna
Editorial board
prof. M. Bartish
prof. V. Berbyuk (Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden)
prof. V. Vysochanskyi
prof. M. Voytovych (Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine)
prof. I. Gavrilyuk (University of Cooperative Education, Eisenach, Germany)
prof. M. Ivanchov
prof. B. Kopytko
prof. M. Kutniv (Lviv Polytechnic National University)
prof. M. Nedashkovskyi (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland)
prof. V. Pasichnyk (Lviv Polytechnic National University)
prof. B. Podlevskyi (Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine)
prof. M. Prytula
prof. Y. Savula
prof. P. Senyo
prof. H. Sulym
prof. R. Chapko
prof. H. Tsegelyk
prof. Y. Chaplya (Centre of Mathematical Modeling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine)
prof. H. Shynkarenko
Address
Faculty Of Applied Mathematics And Informatics. Visnyk of L'viv University. 1, Universytetska str. , L'viv, 79000, Ukraine
Phone
+38 032 239-42-11
Email
kom@lnu.edu.ua
Additional information
14612-3583 28.10.2008 .
small logo
©2003-2012 Lviv University | Contacts