Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Чабан Ф., Шинкаренко Г.
Назва статті Постпроцесорне уточнення полілінійних апроксимацій МСЕ для задач міграції домішок
Анотація Запропоновано постпроцесорну процедуру уточнення полілінійної апроксимації методу скінченних елементів в центрах ваг та вершинах елементів ужитої тріангуляції на підставі апостеріорного оцінювача похибки методу скінченних елементів, який є кусково-визначеною поліквадратичною бабл–функцією. Ефективність цієї процедури проілюстровано числовими розв’язками сингулярно збурених задач для рівняння дифузії – конвекції – реакції
Мова Українська
PDF формат Чабан Ф., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти