Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 13
Автори Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н.
Назва статті Застосування нейронних мереж до розв’язування задач теплопровідності
Анотація Розглянуто питання побудови рекуретної штучної нейроної мережі (ШНМ) для розв’язуваня нестаціонарних задач теплопровідності. За основу роботи ШНМ взято ідею мультисіткового ітераційного методу. Просторово-часову дискретизацію задачі виконано з застосуванням проекційно-сіткової схеми методу скінченних елементів (МСЕ). Цільовою функцією навчання побудованої ШНМ вибрано мінімізацію відхилу варіаційного рівняння задачі теплопровідності. Виконано порівняльний аналіз отриманих результатів з іншими числовими методами. На конкретних прикладах показано, що обчислення з використанням ШНМ дають змогу одержати розв’язки з меншою похибкою
Мова Українська
PDF формат Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти