Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 12
Автори Гачкевич О., Михайлишин В., Равська-Скотнічна А.
Назва статті Числова методика розв’язування задач термомеханіки тіл у разі охолодження в процесі високотемпературного відпалювання
Анотація Запропоновано математичну модель для опису термомеханічної поведінки тіл у разі охолодження після витримки в процесі високотемпературного відпалювання. Модель ґрунтується на теорії теплопровідності для нестаціонарного теплового процесу і теорії неізотермічної пружно-пластичної плинності з ізотропно-кінематичним зміцненням, які дають змогу врахувати значну температурну залежність властивостей матеріалу нагрітих тіл та анізотропне зміцнення за наявності початкових перед охолодженням локальних розподілів температури (з областями підвищених температур) та напружень (отриманих у виробі наприкінці етапу витримки). На цій підставі розроблено числову методику наближеного розв’язування сформульованих задач математичної фізики та відповідне програмне забезпечення для розрахунку поточного і залишкового напружено-деформованого станів у двовимірних задачах про пружно-пластичне деформування тіл у разі охолодження в процесі високотемпературтного відпалювання. Методика ґрунтується на варіаційних формулюваннях задач та лінеаризації в разі покрокових апроксимацій у поєднанні з методом скінченних елементів. Вивчено закономірності зміни поточних і залишкових напружень у порожнистому циліндрі зі сплаву типу ТС у наближенні ідеального пружно-пластичного матеріалу (з локалізованими в зоні центрального поперечного перерізу високими температурами та кільцевими й осьовими напруженнями, наявними наприкінці витримки) в разі охолодження в процесі локального відпалювання. Досліджено кінетику зміни напружень залежно від коефіцієнтів тепловіддачі з поверхонь
Мова Українська
PDF формат Гачкевич О., Михайлишин В., Равська-Скотнічна А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти