Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Войтович В., Горлач В.
Назва статті Власні коливання гідропружних дисипативних систем
Анотація Запропоновано числову схему відшукання власних частот тривимірних гідропружних дисипативних систем. Наведено загальне формулювання задачі акустичної взаємодії пружного тіла та рідини в термінах переміщень з урахуванням природної в’язкості обох середовищ. Така математична модель для опису акустичних процесів у гідропружних системах дає змогу: по-перше, використовувати класичні апроксимації методу скінченних елементів для відшукання невідомих переміщень як у пружному тілі, так і в рідині, а по-друге, якісніше моделювати фізичні процеси та оцінити роль в’язкості середовищ у задачах на власні коливання. Побудовано варіаційну задачу про відшукання власних частот та відповідних їм форм коливань гідропружних дисипативних систем. Для розв’язування квадратичної проблеми на власні значення вибрано оптимальний спосіб лінеаризації з подальшим використанням алгоритму Арнольді зі спектральним перетворенням. Розглянуто модельні задачі, які підтверджують ефективність запропонованої методики. Отримані результати зіставлено з результатами інших авторів
Мова Українська
PDF формат Войтович В., Горлач В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти