Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Коссак О., Грицак П.
Назва статті Дослідження задач теплообміну в каналі для неньютонівських рідин
Анотація Для дослідження Неньютонівських рідин псевдопластичного типу (степеневий індекс N>1) та дилатантних рідин (N<1), які підлягають степеневому закон Освальда–Рейнера, використано метод скінчених елементів. Розглянуто ламінарний стабілізований потік рідини в каналі сталого перерізу за заданої сталої температури стінки по довжині каналу. Прийнято, що процес теплообміну є стаціонарний; рідина нестислива і її фізичні властивості сталі та не залежать від температури; в потоці немає внутрішніх джерел теплоти; теплота тертя є малою, тому нею можна знехтувати; нехтуємо тепловим потоком уздовж труби внаслідок теплопровідності рідини порівняно з конвективним тепловим потоком Наведено рівняння для осесиметричного та плоского потоку в каналі зі сталим перерізом (з висотою 2b) та відповідні крайові умови. Задача зведена до задачі Штурма–Ліувілля, для якої зазначене її варіаційне формулювання. Для її розв’язування використано метод скінчених елементів із застосуванням кусково-квадратичних апроксимацій. Отриману узагальнену алгебричну проблему на власні значення розв’язано за допомогою методу ітерацій у підпросторі. Обчислено перші п’ять власних значень для вибраних N-величин і визначено відповідні числа Нусельта. Виконано порівняння отриманих результатів з результатами, відомими з літератури
Мова Англійська
PDF формат Коссак О., Грицак П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти