Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Гачкевич О., Смірнов О., Шинкаренко Г.
Назва статті Числове розв’язування нелінійних задач перенесення зарядів у напівпровідникових структурах
Анотація У рамках класичної дифузійно-дрейфової транспортної моделі розглянуто початково-крайову задачу дифузії і рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в неоднорідних напівпровідникових структурах зі сферичними включеннями. Побудовано відповідну варіаційну задачу, яку дискретизовано за допомогою схеми Гальоркіна з використанням апроксимацій методу скінченних елементів та однокрокової рекурентної схеми інтегрування в часі. Особливістю розробленої схеми числового аналізу є метод лінеаризації варіаційних рівнянь, який врівноважує похибку дискретизації в часі з похибкою лінеаризації і дає змогу уникнути виконання трудомістких ітерацій Ньютона під час розв’язування нестаціонарних задач перенесення зарядів. Проаналізовано переваги та недоліки запропонованого підходу порівняно з класичним використанням методу Ньютона для лінеаризації нелінійних рівнянь. Розглянуто низку модельних задач перенесення носіїв заряду
Мова Українська
PDF формат Гачкевич О., Смірнов О., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти