Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Гудзь Р., Журавчак Л., Петльований А.
Назва статті Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних тіл методами граничних та приграничних елементів
Анотація В умовах плоскої деформації розглянуто кусково-однорідне тіло, складене з M частин, які, перебуваючи в ідеальному механічному контакті, мають сталі модулі зсуву та коефіцієнти Пуассона . На межі тіла задано змішані крайові умови. Для побудови розв’язків задачі використано непрямі методи граничних і приграничних елементів, щоб порівняти результати. З використанням фундаментального розв’язку Кельвіна рівнянь Ламе для необмеженої області записано інтегральні зображення вектора переміщень, а також на його підставі компонент вектора поверхневих зусиль, тензорів деформацій і напружень. Для числових досліджень вибрано прямокутник, який містить включення у вигляді квадрата, що дотикається до його верхньої сторони. Порівняно точність знаходження компонент переміщень при задоволенні контактних та граничних умов. Обчислено компоненти вектора переміщень, тензорів деформацій та напружень. Досліджено напружено-деформований стан для декількох значень при фіксованих значеннях.
Мова Українська
PDF формат Гудзь Р., Журавчак Л., Петльований А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти