Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Козаревська Ю.
Назва статті Застосування h-адаптивної схеми методу скінченних елементів до розв’язування нестаціонарних задач мігрування
Анотація Запропоновану в [9. ] h-адаптивну схему методу скінченних елементів використано для розв’язування сингулярно збурених нестаціонарних задач мігрування. Дискретизацію відповідної варіаційної задачі за просторовими змінними виконано з використанням кусково-поліноміальних апроксимацій Лагранжа, інтегрування задачі Коші – багатокроковим неявним методом, що грунтується на формулах числового диференціювання. Скінченноелементну сітку адаптовано на підставі апостеріорного оцінювача похибки. Для числової реалізації схеми використано бібліотечні функції середовища MATLAB. Отримані числові розв’язки тестових задач свідчать про ефективність застосування h-адаптивної схеми до розв’язування задач цього класу.
Мова Українська
PDF формат Козаревська Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти