Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Хапко Р., Вінтоняк Н.
Назва статті Про методи Ландвебера та інтегральних рівнянь для оберненої граничної задачі нестаціонарної теплопровідності в частково необмеженій області
Анотація Розглянуто чисельне розв’язування некоректної нелінійної оберненої задачі реконструкції границі обмеженого включення у півплощині для рівняння теплопровідності з однорідною початковою умовою і граничною умовою типу Діріхле за відомим тепловим потоком на межі півплощини. Для ідентифікації межі використано регуляризуючий ітераційний метод Ландвебера. На кожному ітераційному кроці для наближеного розв'язування відповідних прямих задач застосовано метод граничних інтегральних рівнянь з функцією Гріна для півплощини. Наближене розв’язування інтегральних рівнянь виконано методом колокації за часовою змінною та методом квадратур за просторовою з використанням квадратурних формул, побудованих на підставі тригонометричної інтерполяції та sinc-апроксимації. Наведено результати чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Хапко Р., Вінтоняк Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти