Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Войтович В., Горлач В.
Назва статті Чисельний аналіз вільних коливань тривимірних пружних тіл
Анотація Сформульовано три головні задачі динаміки тривимірних пружних тіл: дослідження перехідних нестаціонарних процесів, аналіз усталених гармонійних коливань та відшукання частот і форм власних коливань. За допомогою слабкого формулювання цих задач з використанням методу скінченних елементів та методу ітерацій у підпросторі побудовано обчислювальну схему та відповідні алгоритми розв'язування часткової проблеми відшукання частот і форм власних коливань тривимірних пружних тіл. Розглянуто низку модельних задач, на яких підтверджено ефективність запропонованої методики. В задачах про відшукання частот вільних коливань стрижня, циліндричної панелі та нескінченного порожнистого циліндра отримані результати для вільних коливань просторових тіл співставлено з результатами інших авторів, отриманих у рамках математичних моделей теорії стрижнів, оболонок Кірхгоффа – Лява, Тимошенка і двовимірних співвідношень теорії пружності.
Мова Українська
PDF формат Войтович В., Горлач В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти