Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Іванишин О., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування однієї задачі нестаціонарної теплопровідності у двозв’язній області
Анотація Розглянуто наближене розв’язування рівняння теплопровідності з кусково-сталим коефіцієнтом теплопровідності в обмеженій області на площині з однорідною початковою умовою та граничною умовою Діріхле. У випадку, коли коефіцієнт теплопровідності набуває два різні постійні значення у відповідних підобластях, задача зводиться до системи початково-крайових задач з постійними коефіцієнтами, у цьому разі накладаються певні умови спряження розв’язків на внутрішній межі. Для чисельного розв’язування цієї системи використовується поєднання методу Роте за часовою змінною та непрямого варіанта методу граничних інтегральних рівнянь. Повна дискретизація здійснюється методом Нистрьома з використанням тригонометричних квадратур. Наведені результати чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Іванишин О., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти