Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Мартинович Т., Мартинович Б., Куценко (Лобова) О.
Назва статті Зображення аналітичного розв’язку однорідного бігармонійного рівняння зі сталими коефіцієнтами у прямокутній двозв’язній концентричній області
Анотація Побудовано повний аналiтичний однозначний розв’язок однорiдного бiгармонiйного рiвняння зі сталими коефiцiєнтами в двозв’язнiй областi , обмеженiй концентричними прямокутними периметрами i , прямi вiдрiзки яких паралельнi до координатних осей i . Повний розв’язок зображено у вигляді суми двох часткових розв’язкiв, аналiтична структура яких залежить вiд числових значень коренiв вiдповiдних характеристичних рiвнянь бiгармонiйного оператора. Розглянуто тiльки простi (некратнi) коренi
Мова Українська
PDF формат Мартинович Т., Мартинович Б., Куценко (Лобова) О. 
DOC формат Мартинович Т., Мартинович Б., Куценко (Лобова) О. 
HTML формат Мартинович Т., Мартинович Б., Куценко (Лобова) О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти