Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Романюк В.
Назва статті Оптимальні число нейронів прихованого шару двошарового персептрона та співвідношення СКВ піксельних спотворень і масштабування для його навчання на масштабованих зображеннях формату 60-на-80 з піксельними спотвореннями у задачі класифікації масштабованих об’єктів
Анотація Розглянуто задачу класифікації. Об’єкти для класифікації спотворені з ефектом лінійного масштабування. Класифікатором є двошаровий персептрон. Модель об’єкта – монохромне 60-на-80-зображення збільшеної великої літери англійського алфавіту. Відтак генеральна сукупність сформована з монохромних 60-на-80-зображень алфавітних літер, становлячи 26 класів. Наша мета – довести, як число нейронів прихованого шару у двошаровому персептроні й елемент топологічної конфігурації для його навчання можуть бути оптимізовані для задачі класифікації масштабованих об’єктів. Цим елементом топологічної конфігурації є співвідношення СКВ піксельних спотворень і масштабування. Це співвідношення дає підстави додавати у навчальну множину об’єкти зі спотвореними ознаками. Це спотворення ознак формується через додавання нормального шуму з нульовим середнім і дисперсією, яка регулюється цим співвідношенням. Двошаровий персептрон моделюється, навчається та тестується у MATLAB. Фактично, це оптимізаційна задача з двома змінними, де продуктивність персептрона оптимізується у сенсі зменшення відсотка помилок класифікації. Він є функцією, яку оцінюють на декартовому добутку діапазонів числа нейронів прихованого шару та співвідношення СКВ. Цей добуток прямокутник з горизонтальними смугами, який у подальшому дискретизується до гратки. Результатом оптимізації є 150 нейронів у прихованому шарі та співвідношення, що дорівнює 0.02, які дають змогу отримувати класифікатор, де лише одна помилка трапляється на 37 об’єктів з максимальним ефектом масштабування.
Мова Англійська
PDF формат Романюк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти