Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2014
Випуск 21
Автори Бабенко К., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування мішаної задачі Діріхле–Неймана для рівняння Лапласа у випадку тороїдальної області
Анотація Розглянуто наближене розв’язування мішаної задачі для рівняння Лапласа у осесиметричній області, утвореній обертанням двох замкнених гладких кривих навколо однієї з осей координат. За допомогою теорії потенціалу задачу редуковано до системи поверхневих інтегральних рівнянь. Враховуючи симетрію області, їх перетворено до одновимірних інтегральних рівнянь з логарифмічною особливістю в ядрах. Чисельне розв’язування виконано методом тригонометричних квадратур. Показано супералгебричну швидкість збіжності наближених розв’язків, що підтверджено наведеними результатами чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Бабенко К., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти