Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2012
Випуск 18
Автори Анісімова Н. , Сеньо П.
Назва статті Множина ефективних короткокрокових інтервальних ітераційних методів розв’язування систем трансцендетних рівнянь
Анотація Запропоновано та досліджено множину ефективних інтервальних ітераційних методів знаходження всіх дійсних розв’язків системи трансцендентних рівнянь у заданому початковому інтервалі. Для побудови цієї параметричної системи використано ідею Рунге (наближення похідних вищих порядків похідними першого порядку), та ідею Зейделя (врахування всієї нової інформації, яку отримуємо в процесі реалізації методу). Отримані умови, під час реалізації яких цей метод збігається та має високий порядок збіжності. Розглянуто приклади. Результати числових експериментів підтверджують отримані теоретичні висновки.
Мова Українська
PDF формат Анісімова Н. , Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти