Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 17
Автори Абрамов Є., Квасниця Г., Шинкаренко Г.
Назва статті Частинами квадратичні та кубічні апроксимації h – адаптивного МСЕ для одновимірних крайових задач
Анотація Для крайових задач з лінійними диференціальними рівняннями другого порядку побудовано h–адаптивні схеми методу скінченних елементів (МСЕ) з використанням частинами квадратичних і частинами кубічних апроксимацій розв’язку. Наведено результати аналітичних обчислень складників системи лінійних алгебричних рівнянь МСЕ з такими наближеннями на скінченному елементі. Головну увагу приділено побудові частинами поліноміальних апостеріорних оцінювачів похибок вжитих вище апроксимацій, подано вирази для обчислення розподілів їхніх енергетичних норм на скінченних елементах, які, зрештою, покладено в основу системи адаптування сіток з метою відшукання наближень із наперед заданою точністю. Ефективність розроблених адаптивних схем ілюструється аналізом числових розв’язків модельної сингулярно збуреної крайової задачі.
Мова Українська
PDF формат Абрамов Є., Квасниця Г., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти