Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 15
Автори Венгерський П., Демкович О.
Назва статті Побудова математичної моделі процесу фільтрації рідини в грунті
Анотація Для опису процесу фільтрації будується математична модель, яка враховує густину рідини. Наведену модель отримано з використанням основних рівнянь фільтрації. Побудовано варіаційну задачу, яку розв’язували методом скінченних елементів з використанням схеми лінеаризації при дискретизації по часу та схеми Гальоркіна для дискретизації по просторових змінних. Цю модель апробовано на тестових прикладах і проаналізовано похибки апроксимацій
Мова Українська
PDF формат Венгерський П., Демкович О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти