Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н.
Назва статті Визначення нестаціонарного температурного поля в пластині за змішаних умов теплообміну на основі штучних нейронних мереж
Анотація Розглянуто наближене розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для трансверсально ізотропної пластини за змішаних граничних умов теплообміну з застосуванням алгоритму на основі рекурентної штучної нейронної мережі (ШНМ). За основу роботи ШНМ узято ідею мультисіткового ітераційного методу. Для дослідження температурного поля в тонкій пластині використано рівняння, отримані методом апроксимації температури поліномами Лежандра. Розглянуто лінійний розподіл температури за товщиною. Просторово-часову дискретизацію задачі виконано з застосуванням проекційно-сіткової схеми методу скінченних елементів. Побудована ШНМ розв’язує систему лінійних алгебричних рівнянь на кожному часовому кроці, реалізуючи мультисітковий метод. Наведено результати обчислювальних експериментів стосовно точності побудованої обчислювальної схеми на основі ШНМ. Досліджено залежність температури у пластині з часом, вплив анізотропії матеріалу.
Мова Українська
PDF формат Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти