Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
22
Рік 2014
Анісімова Н., Сеньо П.  Множина ефективних ітераційних інтервальних методів розв’язування систем трансцендентних рівнянь, що не потребують обертання інтервальних матриць // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 3-15
Бартіш В.  Трикроковий алгоритм з пам’яттю мінімізації функцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 16-20
Недашковська А.  Розв’язування задачі на власні значення з багатьма невідомими // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 21-29
Хазова Ю.  Динаміка стаціонарних структур в параболічної задачі з відображенням просторової змінної // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 30-40
Венгерський П.  Про задачу сумісного руху поверхневих і ґрунтових потоків на території водозбору // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 41-53
Душкін В.  Моделі розсіяння електромагнітних хвиль на імпедансних стрічках, розташованих у діелектричному шарі та на його поверхні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 54-59
Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г.  Застосування кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 60-74
Кушнір І., Єлейко Я.  Оцінка середньої опірності організму захворюванням по областях України та прогнозна оцінка фінансового стану страхової компанії на прикладі ДМС // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 75-84
Мильо О., Холявка Я.  Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 85-91
Стельмащук В., Шинкаренко Г.  Числове моделювання динамічних задач піроелектрики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 92-107
Трушевський В., Шинкаренко Г.  Розпаралелена апроксимація еліптичних крайових задач штучною нейромережею з радіально-базисними функціями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 108-117
Чекурін В., Сінькевич О.  Гранично-елементні алгоритми для задач ідентифікації порожнини в циліндричному тілі за температурним полем поверхні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 118-128
Черняхівський В.  Циклічний максимальний простий ланцюг неповного графа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  22, 2014.- С. 129-135
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти