Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
21
Рік 2014
Бабенко К., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування мішаної задачі Діріхле–Неймана для рівняння Лапласа у випадку тороїдальної області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 3-12
Гарасим Я., Остудін Б.  Щодо можливості відтворення граничних потенціалів за відомим розподілом осесиметричного електростатичного поля // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 13-20
Грицько Б., Сибіль Ю.  Стаціонарна задача теплопровідності в неоднорідній області з граничними умовами трансмісійного типу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 21-30
Бартіш М., Огородник Н.  Трикроковий ітераційно-різницевий метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 31-37
Сеньо П.  Арифметика лінійних функціональних інтервалів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 38-57
Цегелик Г., Глебена М.  Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання для наближення функцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 58-66
Вовк О., Квасниця Г., Остапов О., Шинкаренко Г.  Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 67-78
Єлейко Я., Щербина Ю., Дмитрів С.  Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 79-83
Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н.  Аналітико-числовий підхід до розв’язування задачі про згин прямокутних ортотропних пластин на пружній основі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 84-98
Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г.  Властивості кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 99-109
Коссак О., Холявка Я.  Криптування з використанням еліптичної кривої // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 110-117
Романюк В.  Інваріант очікуваного значення за розподілом ймовірностей як оптимальною стратегією другого гравця у грі з гарантованою мінімізацією абсолютних відхилень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 118-124
Ленько В., Караба А.  Відновлення графічних образів за допомогою карт Кохонена // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 125-138
Черняхівський В.  Задачі побудови простого ланцюга графа для зв’язаних серединних умов // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  21, 2014.- С. 139-147
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти