Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
20
Рік 2013
Бартіш М., Огородник Н.  Трикроковий ітераційний метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 3-9
Гарасим Я., Остудін Б.  Узагальнення чисельно-аналітичного методу розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу у випадку складних граничних поверхонь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 10-18
Квасниця Г., Чабан Ф., Шинкаренко Г.  Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 19-33
Мочурад Л.  Розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач плоскої електростатики, які мають абелеві групи симетрій скінченних порядків // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 34-41
Подлевський Б.  Обчислення точних похідних детермінанта матриці // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 42-48
Музичук Ю.  Чисельне розв’язування внутрішніх крайових задач для нескінченних систем еліптичних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 49-56
Гринкевич Н., Трушевський В., Щербина Н.  Застосування штучної нейронної мережі до розв’язування задачі стоку мілкої води у кінематичному наближенні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 57-68
Душкін В.  Математична модель розсіяння плоских хвиль на багатошарових імпедансних структурах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 69-76
Коссак О., Холявка Я.  Групові операції на еліптичних кривих // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 77-84
Кухарський В., Савула Я., Кривень І.  Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 85-94
Мельничин А., Цегелик Г.  Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 95-99
Назаренко О., Карпуша М.  Специфікація, ідентифікація та розв’язання задачі статичної оптимізації у випадку слабоформалізованих систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 100-108
Черняхівський В.  Ізольовані серединні умови та їхні властивості для задачі максимізації побудови простого ланцюга графа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  20, 2013.- С. 109-117
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти