Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
18
Рік 2012
Редколегія  Бартішу Михайлу Ярославовичу 70 років ! // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 3-4
Анісімова Н. , Сеньо П.  Множина ефективних короткокрокових інтервальних ітераційних методів розв’язування систем трансцендетних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 5-20
Бабенко К., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування однієї прямої задачі ЕІТ методом граничних інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 21-29
Базиляк Г., Кирилич В.  Існування та неіснування глобальних роз’вязків мішаної задачі для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 30-45
Білецький В.  Порівняння методу узагальненого розділення змінних і методу вироджених ядер для розв’язування багатовимірних інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 46-53
Вовк О., Павленко Н., Шинкаренко Г., Вовк В.  Проекційно сітковa схема розв’язування еволюційних задач окиснення чадного газу на поверхні платини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 54-69
Глебена М., Грипинська Н., Цегелик Г.  Про точність апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 70-75
Горлач В., Клименко І., Шинкаренко Г.  Побудова та аналіз однокрокової рекурентної схеми інтегрування в часі варіаційної задачі акустики в’язкої теплопровідної рідини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 76-95
Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н.  Теоретичні аспекти застосовності методу Канторовича до однієї двовимірної крайової задачі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 96-105
Кіндибалюк Аркадій  Солітонні розв’язки двовимірної нелінійної динамічної системи Бюргерса з числовими коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 106-129
Бехта М., Савула Я.  Числове розв’язування задачі про напівпроникливу мембрану // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 130-140
Власюк А., Мартинюк П.  Порівняння чисельних розв’язків задачі фільтраційної консолідації з урахуванням повзучості скелета ґрунту за наявності тепломасоперенесення методами радіальних базисних функцій та скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 141-156
Єлейко Я., Лазарів Т., Мазур С.  Основні математичні характеристики функціонала виплат // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 157-164
Коковська Я.  Використання лінійних і квадратичних апроксимацій для розв’язування задач руслового стоку рідини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 165-175
Кулик Г., Кулик В.  Експоненціально дихотомічні системи з тотожно виродженою матрицею // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 176-186
Литвин О., Ярмош О.  Математичне моделювання процесу формування контингенту студентів ВНЗ // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 187-196
Муха І., Савула Н., Стягар А.  Аналіз математичної моделі Тимошенка // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 197-207
Годич О., Кушнір П., Щербина Ю.  Інтелектуальна система моделювання поведiнки агентiв у задачi навiгацiї // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 208-221
Єлейко Я., Куликовець Н., Зброінська Б.  Моделювання трансакційних витрат в умовах невизначеності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 222-228
Литвин Б.  Модифікація паралельного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  18, 2012.- С. 229-239
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти