Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
13
Рік 2007
Бартіш М., Ковальчук О., Огородник Н.  Трикрокові методи розв’язування задач безумовної мінімізації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 3-10
Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н.  Існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 11-19
Лукович О.  Швидкість збіжності розподілу пуасонівського процесу на відрізку до ергодичного // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 20-29
Музичук Анатолій, Літинський Святослав  Застосування перетворення Лагера для розв’язування гіперболічних граничних задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 30-39
Цимбал В., Флюд В.  Задача для сингулярно збуреного звичайного диференціального рівняння другого порядку з інтегральною умовою // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 40-44
Черняхівський В.  Рекурсивний алгоритм побудови максимального простого ланцюга неповного графа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 45-50
Шахно С., Гнатишин О., Якимчук Р.  Про різницевий метод з надквадратичною збіжністю для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 51-58
Брухаль М., Терлецький Р., Фундак О.  Методика числового розв’язування нелінійних задач теплоперенесення в тілах різної прозорості для теплового випромінювання // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 59-71
Винницька Л.  Застосування ієрархічного базису на трикутнику до розв’язування задач теорії пружності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 72-77
Даців Г.  Про чисельне розв’язування однієї еволюційної задачі на частині поверхні осесиметричної області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 90-103
Клакович Л., Савенко П.  Про існування розв’язків одного класу задач синтезу антенних решіток з оптимізацією розміщення випромінювачів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 104-109
Лаврик С.  Про наближене розв’язування початково-крайової тривимірної задачі теплопровідності з використанням методу інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 110-125
Макар І.  Числові схеми для гіперсингулярних інтегралів у задачах теорії пружності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 126-135
Мамчук В.  Про деякі алгебраїчні моделі турбулентності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 136-141
Сулим Г., Пастернак Я.  Регуляризована тотожність Cомільяни для задач теорії пружності з тонкостінними структурами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 142-150
Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н.  Застосування нейронних мереж до розв’язування задач теплопровідності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 151-163
Чабан Ф., Шинкаренко Г.  Постпроцесорне уточнення полілінійних апроксимацій МСЕ для задач міграції домішок // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 164-176
Лісовець В., Цегелик Г.  Метод M-паралельного послідовного пошуку записів у файлах баз даних і його ефективність // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 177-186
Махорт А.  Моделювання монопольних впливів на економічну систему у випадку нелінійних технологій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 187-196
Работніков А.  Залежність збитку страхової компанії від коливань смертності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  13, 2007.- С. 197-208
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти