Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
12
Рік 2007
Редколегія  Ярема Григорович Савула // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 3-4
Абрамчук В., Абрамчук І., Вешемірський А.  Ефективні ітераційні методи розв’язування систем лінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 5-12
Астаф’єва М., Кулик В., Степаненко Н.  Доповнення слабко регулярних лінійних розширень динамічних систем до регулярних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 13-22
Бартіш М., Огородник Н.  Трикрокові ітераційні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 23-31
Грипинська Н., Цегелик Г.  Оцінка похибки наближення функцій некласичною мажорантою Ньютона // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 32-35
Недашковська А.  Аналіз стійкості алгоритму матричної лінеаризації для систем поліноміально-нелінійних матричних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 36-50
Щестюк Н.  Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 51-61
Вербіцький А., Вербіцький В.  Скінченноелементна апроксимація задачі флатера пластини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 62-67
Власюк А., Мартинюк П.  Математичне моделювання впливу термічного розширення на надлишкові напори в насичених ґрунтах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 68-77
Гачкевич О., Михайлишин В., Равська-Скотнічна А.  Числова методика розв’язування задач термомеханіки тіл у разі охолодження в процесі високотемпературного відпалювання // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 78-92
Дияк І., Макар І., Прокопишин І.  Числова ефективність гібридних скінченно-граничноелементних апроксимацій задач теорії пружності на підставі методу декомпозиції області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 93-100
Копитко М.  Дослідження фільтрації рідини в пористих криволінійних шарах числово-аналітичним методом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 101-107
Лопух Н., Притула Мирослав, П’янило Я., Савула Я.  Алгоритми розрахунку гідродинамічних параметрів течії газу в трубопроводах (1) // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 108-117
Мартинович Б.  Побудова аналітичного розв’язку першої крайової задачі двовимірної теорії пружності в двозв’язній концентричній некруговій області у прямолінійно-анізотропному середовищі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 118-125
Махніцький Р., Щербина Н., Бутитер І.  Стійкість шаруватих циліндричних оболонок з рівноважними розшаруваннями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 126-133
Муха І., Неспляк Д.  Комп’ютерне моделювання нелінійних процесів теплопровідності у тонкостінних тілах складної форми // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 134-140
Ніколаєв О., Щербакова Ю.  Аналіз пружно-деформованого стану трансверсально ізотропного сфероїда зі сфероїдною порожниною // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 141-147
Ревенко В.  Новий аналітично-числовий метод розв’язування крайової задачі для еліптичних рівнянь високого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 148-156
Сінчук Ю., Шинкаренко Г.  Експоненціальні апроксимації МСЕ для сингулярно збурених задач конвекції-дифузії-реакції // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 157-169
Єлейко Я., Музичук Андрій  Про поведінку фінансових потоків під впливом зовнішніх чинників // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  12, 2007.- С. 170-180
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти