Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
11
Рік 2006
Абрамов Є., Ліпіна О., Шинкаренко Г., Ямелинець А.  Кусково-лінійнi апроксимації h–адаптивного методу скінченних елементів для одновимірних крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 3-18
Баранецька Н., Хапко Р.  Застосування перетворення Лагерра та інтегральних рівнянь до розв’язування нестаціонарної задачі Стокса // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 19-28
Вешемірський А.  Прискорення збіжності ітераційних методів розв’язування систем лінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 29-34
Вінтоняк Н., Хапко Р.  Про використання sinc-квадратур для наближеного обчислення інтегралів з різними типами особливостей // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 35-42
Даців Г., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування однієї мішаної осесиметричної граничної задачі для рівняння Лапласа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 43-53
Коссак О.  Використання напіваналітичного методу скінченних елементів для розв’язування d-адаптивних моделей // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 54-59
Лаврик С.  Про наближене розв’язування суттєво-просторової задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца у випадку областей з гладкими поверхнями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 60-68
Мандзак Т., Савула Я.  Слабке формулювання одної крайової задачі зниженої вимірності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 69-74
Ніколаєв О., Барахов К.  Задача теорії потенціалу для кругового циліндра зі сферичним сегментом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 75-81
Трушевський В., Щербина Н.  Розв’язування лінійних крайових задач мультисітковим ітераційним нейронним методом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 82-98
Шахно С., Макух О.  Дво- та трикрокові ітераційні процеси для розв’язування нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 99-106
Шинкаренко Г., Ямелинець А.  Апостеріорні оцінки точкових похибок та уточнення апроксимацій методу скінченних елементів: ієрархічні оцінювачі лишків // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 107-119
Григоренко О., Савула Н.  Полівимірна крайова задача гетерогенної математичної моделі контактної взаємодії пружного тіла з тонким включенням // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 120-126
Бернакевич І., Вагін П., Шинкаренко Г.  Розв’язування задач акустичної взаємодії оболонок обертання з рідиною методом скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 127-134
Вагін П., Шот І.  Аналіз напружено-деформованого стану тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 135-147
Власюк А., Мартинюк П.  Числове розв’язання двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності перенесення солей у неізотермічному режимі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 148-159
Вознюк С., Ніколаєв О.  Напружено-деформівний стан пружного гіперболоїда зі сферичною неоднорідністю в разі навантаження зосередженою силою // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 160-166
Войтович В., Горлач В.  Власні коливання гідропружних дисипативних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 167-179
Курєннов С.  Розрахунок динамічних напружень у клейовому з’єднанні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 180-184
Кухарський В., Тиличко Л., Сулим Р., Кухарська Н.  Числове розв’язування двовимірних нестаціонарних задач адвекції–дифузії на прямокутній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 185-192
Середенко В., Коновалова О.  Комп’ютерне моделювання задач динаміки композитів з міжфазовою взаємодією компонентів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 193-202
Годич О., Щербина Ю.  Метод нейронної міграції для навчання нейромереж типу SOM // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 203-209
Голушков Є., Петрушина Т.  Використання вейвлет-перетворення для прискорення фрактальної компресії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 210-216
Горлач В., Левченко О.  Організація збирання інформації для створення веб-сайту університету // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 217-224
Мельничин А., Цегелик Г.  Ефективність методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 225-229
Музичук Андрій  Одна задача оптимізації прибутку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 230-235
Левченко О.  Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: кількісна оцінка // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 236-243
Притула Н., Єлейко Я., Притула М.  Нeлінійні транспортні задачі на зважених графах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  11, 2006.- С. 244-254
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти