Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
9
Рік 2004
Андрусяк Р.  Глобальна розв’язність змішаної задачі з невідомими границями для напівлінійної гіперболічної системи // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 3-24
Босікова І., Босіков Є.  Модифікація першого алгоритму відтятих систем розв’язування системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 25-33
Василик В.  Наближений метод розв’язування задачі Коші для диференціального рівняння з секторіальним оператором у банаховому просторі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 34-46
Гарасим Я., Остудін Б.  Виявлення ефективної методики наближеного розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу на основі обчислювальних експериментів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 47-53
Гнатишин М., Сеньо П.  Про збіжність одного ітераційного інтервального методу розв’язування систем нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 54-62
Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н.  Граничні розподіли часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 63-73
Лазурчак І.  Числова реалізація функціонально-дискретного методу для крайових задач з умовами квазіперіодичності та Біцадзе–Самарського // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 74-84
Недашковська А., Переймибіда А.  Модифікації методу потенціалів розв’язування початково-крайових задач для телеграфного рівняння на площині // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 85-95
Тихоненко М., Дмитрієва М.  Проекційні методи наближеного розв’язування задачі Рімана на дійсній осі та їхнє застосування для розв’язування прикладних задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 96-105
Барняк М.  Наближений метод побудови розв’язків задачі про власні коливання ідеальної рідини в нахиленому циліндрі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 106-118
Бернакевич І.  Вплив циліндричної оболонки Тимошенка – Міндліна на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 119-125
Войтович В.  Вимушені гармонійні коливання гідропружних дисипативних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 126-135
Гачкевич М., Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З.  Числова методика оптимізації за напруженнями процесу термообробки кусково-однорідних оболонок обертання // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 136-144
Гудзь Р., Журавчак Л., Петльований А.  Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних тіл методами граничних та приграничних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 145-156
Клакович Л.  Про збіжність методу Гальоркіна в задачах аналізу лінійних випромінюючих систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 157-163
Козел А., Шинкаренко Г.  Ітераційне реконструювання апроксимацій Гальоркіна для задач міграції домішок методом найменших квадратів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 164-171
Кравченко О.  Числове дослідження нелінійних крайових задач теорії композитних пластин на деформівній основі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 172-181
Чапля Є., Чернуха О., Мороз Г.  Дифузія домішки у смузі з випадково розташованим прошарком за неідеальних масових умов контакту // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 182-192
Мазурок І.  Модель реалізації збереження когнітивних структур інтелектуальних інформаційних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 193-200
Філяк М., Цегелик Г.  Організація оптимального пошуку записів у послідовних файлах за вторинними ключами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 201-203
Яджак М.  Паралельна організація обчислень у нейронних мережах одного типу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  9, 2004.- С. 204-210
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти