Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
7
Рік 2003
Бомба А., Пригорницький Д.  Числове розв’язування обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення в двозв’язних деформівних середовищах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 3-10
Босікова І.  Прискорена версія схеми розрізання для систем лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 11-19
Булацик О.  Дослідження галужень розв’язків нелінійного інтегрального рівняння модифікованої фазової проблеми у випадку дискретного перетворення Фур’є // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 20-32
Гнатишин М., Сеньо П.  Інтервальний метод ітераційної локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 33-40
Єлейко Я., Жерновий Ю.  Асимптотична поведінка випадкових еволюцій, побудованих на основі розв’язків звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 41-52
Жук М.  До застосування методу Канторовича // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 53-57
Мамчук Вал.  Умови збіжності ітераційного процесу, породженого диференціальним рівнянням еліптичного типу зі змінними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 58-64
Остудін Б., Романенко А.  Про збіжність методу квадратур для інтегрального рівняння у стаціонарних осесиметричних самоузгоджених задачах електронної оптики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 65-74
Попов Б., Лаушник О.  Про реалізацію одного пакета програм у системі комп’ютерної алгебри Maple // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 75-80
Рвачова Т.  Про застосування узагальненого ряду Тейлора до побудови квадратурних формул // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 81-85
Сеньо П.  Інтервальні методи розв’язування деяких класів детермінованих задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 86-96
Тичковський Р.  Застосування методу гілок і меж для розв’язування узагальненої задачі про призначення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 97-101
Фундак О., Шинкаренко Г.  Барицентричне подання базисних функцій просторів апроксимацій Рав’яра–Тома // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 102-114
Цегелик Г., Підківка Л.  Про один метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 115-123
Шахно С., Макух О.  Локальна збіжність ітераційно різницевих методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 124-131
Вігак В., Токовий Ю.  Необхідні умови для переміщень існування розв’язку плоскої змішаної задачі теорії пружності у прямокутній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 132-137
Власюк А., Мартинюк П.  Фільтраційна консолідація ґрунтового масиву за наявності перенесення солей у неізотермічному режимі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 138-147
Гудзь Р., Петльований А.  Комплексний метод граничних елементів при моделюванні фізичних процесів у тілах з композиційних матеріалів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 148-155
Журавчак Л., Чекурін В., Шуміліна Н.  Температурне поле у кусково-однорідній півплощині та задачі ідентифікації приповерхневих включень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 156-161
Квасниця Г., Шинкаренко Г.  Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 162-174
Козаревська Ю.  Регуляризація чисельних розв’язків варіаційних задач міграції домішок: h-Адаптивний метод скінченних елементів. Частина 2 // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 175-185
Кундрат М., Сулим Г.  Зони передруйнування в композиції з включенням під час антисиметричного навантаження // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 186-192
Максимук О., Щербина Н.  Уточнений розрахунок напруженого стану скінченних оболонок з урахуванням залишкових деформацій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 193-200
Ніколаєв О., Курєннов С.  Основні задачі термопружності для багатозв'язної області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 201-206
Савула Я., Іванків К., Стельмащук С.  Математичне моделювання біохімічного процесу алкогольного бродіння // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 207-214
Чапля Є., Чернуха О.  Вертикальна гетеродифузія в горизонтальній двошаровій області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 215-223
Щербатий М., Мацьонг Я.  Оптимальне керування та ідентифікація параметрів у системах звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 224-233
Годич О., Щербина Ю.  Самоорганізація нейромереж та класифікація даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 234-247
Єлейко Я., Музичук А.  Аналіз руху фінансових потоків між економічними суб’єктами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 248-254
Жежнич П., Сєров Ю.  Інтелектуальна система обліку та аналізу використання основних засобів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  7, 2003.- С. 255-260
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти