Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
6
Рік 2003
Бігун О., Люстик М.  Числові тести та теоретичні оцінки для Лі-алгебраїчної схеми дискретних апроксимацій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 3-9
Біллер М.  Наближене розв’язування двовимірних рівнянь Вінера-Хопфа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 10-17
Бомба А., Каштан С.  Нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення у многозв’язних областях з керуючим потенціалом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 18-27
Гнатишин О., Шахно С.  Про деякі ітераційно-різницеві методи розв’язування задач безумовної мінімізації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 28-35
Жук М., Кіндибалюк А.  Розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку методом Канторовича // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 36-45
Іванишин О., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування однієї задачі нестаціонарної теплопровідності у двозв’язній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 46-56
Кагадій Т., Павленко А.  Розв’язок лінійних та нелінійних рівнянь методом збурення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 57-63
Кравчишин О., Чекурін В.  Про одну задачу Коші для системи рівнянь гіперболічного типу зі змінними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 64-67
Кутнів М.  Чисельне розв’язування триточкових різницевих схем m–го порядку точності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 68-73
Макаров В., Лазурчак І.  Крайова задача для звичайного диференціального рівняння з сингулярним коефіцієнтом на півосі та двосторонній метод її розв’язування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 74-79
Мандзак Т., Савула Н.  Про використання ієрархічних базисів у методі скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 80-85
Підківка Л., Цегелик Г., Грипинська Н.  Про точність екстраполяційного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 86-89
Сибіль Ю., Остудін Б., Романенко А.  Розв’язність задачі Діріхле для рівняння Пуассона в просторі зі щілинами та еквівалентне інтегральне рівняння // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 90-97
Ярошко Світлана  Апостеріорна оцінка швидкості збіжності розв’язків, отриманих модифікованим методом послідовних наближень, для окремого класу спектральних задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 98-105
Венгерський П., Демкович О.  Чисельне дослідження задач фільтрації ґрунтової води в насиченій зоні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 106-115
Венгерський П., Трушевський В.  Числове дослідження регуляризованої задачі мілкої води в кінематичному наближенні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С.
Войтович В., Горлач В.  Чисельний аналіз вільних коливань тривимірних пружних тіл // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 126-134
Гафійчук В., Прикарпатський А., Притула М.  Cимплектичний аналіз динамічної системи стохастичної реплікаторної моделі типу Фішера // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 135-143
Гудзь Р., Петльований А.  Моделювання стаціонарного процесу теплопровідності у тілі зі сукупністю локальних неоднорідностей за допомогою комплексного методу граничних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 144-150
Журавчак Л., Михаськів В., Фітель Г.  Розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для термочутливого многокутника методами граничних і приграничних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 151-156
Коваль М., Савула Я.  Використання апроксимацій функціями-бульбашками на чотирикутних скінченних елементах для числового аналізу задачі адвекції-дифузії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 157-165
Лещук С., Вовк В.  Тестування нової технології зубного протезування методами комп’ютерного моделювання // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 166-177
Тичковський Р., Цегелик Г.  Математичне моделювання оптимального використання потужностей еом в обчислювальних мережах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 178-181
Годич О., Щербина Ю.  Застосування штучних нейронних мереж до розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 182-190
Нікольський Ю., Щербина Ю., Якимечко Р.  Дерева прийняття рішень та їхнє застосування для прогнозування діагнозу у медицині // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 191-211
Черняхівський В.  Інформаційне моделювання в задачах шкільної інформатики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 212-217
Шаховська Н.  Моделювання невизначеностей та інтелектуальний аналіз баз даних засобами багатозначної логіки // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 218-226
Яджак М.  Застосування алгоритмів розв’язування задач цифрової фільтрації для реалізації обчислень у нейронних мережах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  6, 2003.- С. 227-232
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти