Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
5
Рік 2002
Дорошенко М., Жидик В.  Виділення особливостей у похідних потенціалу простого шару на розімкнутих поверхнях // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 3-8
Крутиголова Є.  Про умови збіжності рядів експонент на межі опуклої багатокутної області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 9-13
Лісіцина І., Тихоненко М.  Поліноміальні квадратурні формули обчислення регулярних інтегралів на дійсній осі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 14-18
Мамчук Вал.  Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 19-25
Підківка Л., Цегелик Г.  Інтерполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 26-31
Попов Б., Лаушник О., Сущик К.  Нелінійні апроксимаційні моделі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 32-38
Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В.  Про один клас дільників багаточленних матриць над полем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 39-44
Стара О.  Про асимптотичне зображення розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 45-50
Ярошко Св.  Про обґрунтування модифікованого методу послідовних наближень відшукання характеристичних чисел лінійних цілком неперервних операторів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 51-60
Вагін П., Ямелинець А.  Розв’язування початково-крайових задач міграції домішок // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 61-67
Власюк А., Мартинюк П.  Фільтраційна консолідація ґрунтового масиву в основі гідротехнічної споруди за наявності перенесення солей // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 68-74
Дияк І., Березюк Т.  Гібридні скінченно-граничноелементні апроксимації задач теорії пружності на основі методу декомпозиції області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 75-82
Єлейко Я., Копитко Б., Грищук Р.  Ціноутворення векселів у перехідний період // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 83-88
Ємець О., Романова Н., Роскладка О.  Про властивості деяких задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях та методи їх розв’язування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 89-94
Квасниця Г., Шинкаренко Г.  Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 95-106
Коссак О., Грицак П.  Теплообмін у циліндричній трубі в разі гідравлічно стабілізованого потоку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 107-111
Марецка Е.  Математичні моделі страхування життя // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 112-117
Мартинович Т., Мартинович Б.  Ряди типу Фур’є в комплексній формі на “одиничних” криволінійних замкнутих лініях у площинах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 118-130
Махоркін І., Сеник А.  Модель ефективного теплового джерела для ортотропного циліндричного тіла, яке опромінюють концентрованим потоком енергії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 131-135
Попович В., Іванків К.  Нелінійна задача теплопровідності для кулі з теплообміном // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 136-144
Чапля Є., Чернуха О., Боженко Б.  Про перенесення домішки у двофазових випадково-неоднорідних волокнистих середовищах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 145-152
Шинкаренко Г., Козаревська Ю.  Регуляризація чисельних розв’язків варіаційних задач міграції домішок: h-адаптивний метод скінченних елементів. Частина 1 // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 153-164
Левченко О.  Математичне моделювання гідрологічних процесів на території Львівщини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 165-173
Цегелик Г., Філяк М.  Про ефективність методу r-рівневого блочного пошуку записів у впорядкованих файлах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 174-177
Яджак М.  Організація квазісистолічних обчислень під час розв’язування задач цифрової фільтрації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 178-183
Вовк В., Мушкевич Б.  Застосування об'єктного підходу до розробки моделі процесів інформаційних систем з використанням реляційних баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  5, 2002.- С. 184-188
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти