Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
4
Рік 2002
Бандирський Б., Лазурчак І., Остапчук Л.  Знаходження наближених та точних власних значень для деяких класів крайових задач у випадку звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 3-10
Бігун О., Притула М.  Числове моделювання впливу білого шуму на розв’язки рівняння Кортевега – де Фріза // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 11-16
Возняк О.  Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного виродженого параболічного рівняння // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 17-22
Грипинська Н.  Нелінійний, неявний, однокроковий чисельний метод розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 23-29
Клакович Л., Савенко П.  Чисельне розв’язування нелінійних обернених задач стосовно синтезу антенних ґраток // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 30-37
Коваль М., Макар В., Савула Я.  Генерація адаптивних сіток з чотирикутних елементів у скінченноелементному аналізі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 38-43
Коваль Г., Цегелик Г.  Про метод параметрів виділення “максимальних” областей, які не містять нулів алгебричних багаточленів від двох дійсних змінних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 44-50
Козел А., Фундак О., Шинкаренко Г.  Чисельний аналіз змішаних варіаційних задач мігрування домішок: 1. Формулювання задач та схем методу скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 51-60
Кутнів М.  Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з крайовими умовами третього роду // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 61-66
Хапко Р.  Про чисельне розв’язування граничної задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца у випадку замкнених і розімкнених тороїдальних поверхонь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 67-75
Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н.  Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 76-82
Бурак Я., Чапля Є., Чернуха О.  Математична модель вертикальної дифузії домішки в двофазових випадково-неоднорідних шаруватих тілах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 83-89
Буренко В.  Дослідження збіжності методу ітерацій у підпросторі для задач стійкості тонкостінних конструкцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 90-94
Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О.  До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 95-101
Венгерський П., Трушевський В., Шинкаренко Г.  Стабілізація чисельного розв’язку варіаційної задачі стоку мілкої води // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 102-109
Гнатишин О., Шахно С.  Застосування методів типу Гаусса-Ньютона до оцінки невідомих параметрів законів розподілу в задачах теорії надійності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 110-113
Горобець О., Єлейко Я.  Принципи розрахунку премії одного виду страхування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 114-119
Кирчей І.  Матриця, обернена до ермітової над тілом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 120-125
Максимук О., Щербина Н.  Вплив захисного покриття на тепловий режим обмежених об’ємів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 126-130
Мамчук В.  Математичне моделювання розвитку турбулентних пристінних течій на тілах, які коливаються // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 131-136
Мартинович Т., Мартинович Б., Куценко (Лобова) О.  Зображення аналітичного розв’язку однорідного бігармонійного рівняння зі сталими коефіцієнтами у прямокутній двозв’язній концентричній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 137-143
Остудін Б., Романенко А.  Формування плазмової межі у самоузгодженому полі електронно-іонної оптичної системи високовольтного тліючого розряду // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 144-151
Годич О., Голуб Б., Щербина Ю.  Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування курсу акцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 152-162
Кеберле Н.  Огляд сучасних систем інтеграції неоднорідних баз даних і знань // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 163-172
Левченко О.  Апроксимація рельєфу Львівщини у картографічній системі ArcView // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 173-178
Подолюк Ю., Переймибіда А.  Захист інформації в Інтернет-застосуваннях на основі криптосистем з еліптичними кривими // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  4, 2002.- С. 179-186
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти