Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
3
Рік 2001
Войтович М., Костів Л., Ярошко Сергій  Мінімізація середньоквадратичної похибки розв’язку двовимірного інтегрального рівняння другого роду методом узагальненого розділення змінних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 3-8
Голуб Б., Оліярник Ю.  Тунельна модифікація методу послідовного перебору на нерівномірній сітці для задачі глобальної оптимізації на паралелепіпеді // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 9-12
Грицько Є.  Початкові приграничні елементи та розпізнавання форми включень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 13-18
Дудикевич А., Кардаш А., Левицька С.  Мережеве розпаралелення ітераційних процесів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 19-22
Дудикевич А., Левицька С., Орихівська Н.  Про один спосіб розв’язування зовнішньої граничної задачі Діріхле для рівняння Пуассона на площині // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 23-28
Дудикевич А., Підківка Л.  Про розрахунок систем складної конфігурації в електронній оптиці методом сіток // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 29-32
Мамчук Вал.  Необхідні і достатні умови збіжності одного ітераційного процесу, залежного від параметра // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 33-36
Мартинович Т., Мартинович Б.  Розвинення аналітичних функцій у двозв’язних (не кругових) концентричних областях у степеневі ряди типу Лорана // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 37-41
Мартинович Т., Мартинович Б., Лобова О.  Динамічне рівняння гармонійних коливань: алгоритм побудови розв’язку рівняння амплітуд в прямокутній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 42-46
Остудін Б., Романенко А.  Про деякі результати чисельного моделювання руху інтенсивного пучка заряджених частинок у самоузгодженому електростатичному полі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 47-52
Притула М., Бігун О.  Числова схема розв’язування рiвняння Бюрґерса з використанням схем для рiвняння теплопровiдностi // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 53-59
Прокіп В.  Про розв’язність матричних многочленних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 60-64
Федчишин Н., Цегелик Г.  Чисельний метод відшукання екстремуму негладких і розривних функцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 65-68
Щербина Н.  Застосування чисельно-аналітичного методудо аналізу температурного поля круглих пластин змінної товщини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 69-74
Яджак М.  Про чисельну реалізацію каскадної цифрової фільтрації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 75-79
Ярошко Світлана, Ярошко Сергій  Про збіжність модифікованого методу послідовних наближень у гільбертовому просторі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 80-87
Бербюк В., Демидюк М., Литвин Б.  Математичне моделювання ходи людини на підставі експериментальних даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 88-93
Галькевич П., Вовк Ю., Коркуна А.  Моделювання та розрахунок систем типу імплантат–кісткова тканина щелепи людини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 94-99
Грицько Є., Журавчак Л., Фітель Г., Шуміліна Н.  Автоматизація числових досліджень фізичних полів у многокутниках на основі методу приграничних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 100-105
Дідик В., Ковальчук Б.  Температурні напруження у вільно опертій циліндричній оболонці // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 106-110
Повідайло В., Гаврильченко О., Таянов С., Ланець О.  Моделювання електромагнітного віброзбудника вібраційних машин // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 111-117
Притула М., Воробйова О., Гентош О.  Гамільтонова інваріантна редукція інверсної динамічної системи Каупа–Броера // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 118-124
Савула Я., Дяконюк Л.  Дослідження варіаційної задачі теплопровідності у багатошарових середовищах з тонкими включеннями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 125-130
Твердохліб І.  Оцінка наслідків зміни цін на продукти харчування в реґіоні з неоднорідною соціальною структурою населення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 131-138
Трушевський В.  Математичне моделювання стоку мілкої води по поверхні водозбору: побудова моделі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 139-145
Щербина Ю., Дарчук О.  Одна задача управління кредитним портфелем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 146-152
Вальковський В., Терендій О.  Мова та аксіоматика представлення знань у галузі медичної діагностики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 153-156
Височанський В., Костів О., Черняхівський В.  Шкільна інформатика: підсумки, проблеми, перспективи // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 157-160
Масютін С., Гудзь Р.  Автоматизація обліку навчального процесу на факультеті // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 161-164
Нікольський Ю., Шпунт К.  Застосування уніфікованої мови моделювання до побудови програмного комплексу розв’язування задач нелінійного програмування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 165-168
Філяк М., Цегелик Г.  Метод R-рівневого блочного пошуку записів у впорядкованих файлах і його ефективність // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  3, 2001.- С. 169-173
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти