Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
2
Рік 2000
Бомба А., Каштан С.  Про нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення у многозв’язних областях // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 3-15
Босікова І.  Деякі властивості матриць тригонометричних поліномів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 16-25
Демків І.  Про наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Бернштейна // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 26-30
Жук М., Кіндибалюк А.  Дослідження швидкості збіжності методу Канторовича для систем диференціальних рівнянь у випадку крайових умов змішаної задачі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 31-36
Коваль Г., Цегелик Г.  Метод параметрів локалізації дійсних коренів алгебраїчних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 37-42
Кутнів М.  Про точність триточкових різницевих схем m –го рангу для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 43-49
Лазурчак І., Макаров В., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування граничних задач для рівняння Гельмгольца у багатозв’язних областях на площині // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 50-58
Остудін Б., Романенко А.  Застосування методу квадратур до інтегрального рівняння у стаціонарних осесиметричних самоузгоджених задачах електронної оптики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 59-66
Притула Микола, Воробйова О.  Використання методів комп’ютерної алгебри для дослідження інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 67-71
Ярошко Світлана  Обчислення власних значень квадратичного операторного пучка модифікованим методом послідовних наближень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 72-76
Цегелик Г., Федчишин Н.  Про збіжність інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 77-81
Щербина Ю., Суль М.  Застосування методу Ньютона у випадку знаконеозначеної матриці Гессе // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 82-90
Бернакевич I.  Вплив рідини на поширення хвиль у циліндричній оболонці при імпульсному торцевому навантаженні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 91-100
Дубовик А., Квасниця Г.  Чисельне моделювання напруженого стану тіл з тонкими оболонковими включеннями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 101-109
Дияк І., Тучапський Р.  Чисельне дослідження задачі осесиметричної теорії пружності адаптивним непрямим методом граничних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 110-115
Козаревська Ю., Шинкаренко Г.  Аналіз критеріїв подібності та чутливості розв’язків задач мігрування субстанції до збурень її коефіцієнтів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 116-125
Кондратюк Я., Шинкаренко Г.  Аналіз коректності змішаних варіаційних задач лінійної динамічної в’язкопружності в термінах швидкостей // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 126-134
Копитко М.  Чисельна схема з нелінійною корекцією потоків для розв’язування задач конвекції і дифузії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 135-141
Кревc В., Савула Я.  Ієрархічні моделі та метод декомпозиції області у D-адаптивних моделях теплопровідності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 142-150
Притула Мирослав., Корнійчук О.  Розрахунок характеристик і планування в багатостадійних системах обслуговування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 151-154
Кухарський В., Савула Я.  Дослідження варіаційних задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 155-162
Стародуб Ю.  Хвильове рівняння для вивчення напружень у розломній зоні землі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 163-168
Щербина Н.  Обчислювальні аспекти чисельно-аналітичного методу розв'язування лінійних крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 169-180
Дудзяний І., Цимбал В.  Cингулярно збурена задача Біцадзе-Самарського для звичайного диференціального рівняння другого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 181-183
Вовк В.  Застосування об’єктного підходу до розробки інформаційних систем на основі реляційних баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 184-190
Левченко О.  Створення неперервних поверхонь рельєфу у картографічній системі ArcView // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 191-196
Нікольський Ю., Щербина Ю.  Генетичні алгоритми в екстремальних задачах. I // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 197-208
Плахта Л., Притула Мирослав  Імпульсні процеси на зважених орграфах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  2, 2000.- С. 209-219
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти