Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Обчислювальна математика
Бомба А., Каштан С. Про нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення у многозв’язних областях Детальніше
Босікова І. Деякі властивості матриць тригонометричних поліномів Детальніше
Демків І. Про наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Бернштейна Детальніше
Жук М., Кіндибалюк А. Дослідження швидкості збіжності методу Канторовича для систем диференціальних рівнянь у випадку крайових умов змішаної задачі Детальніше
Коваль Г., Цегелик Г. Метод параметрів локалізації дійсних коренів алгебраїчних рівнянь Детальніше
Кутнів М. Про точність триточкових різницевих схем m –го рангу для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку Детальніше
Лазурчак І., Макаров В., Хапко Р. Про чисельне розв’язування граничних задач для рівняння Гельмгольца у багатозв’язних областях на площині Детальніше
Остудін Б., Романенко А. Застосування методу квадратур до інтегрального рівняння у стаціонарних осесиметричних самоузгоджених задачах електронної оптики Детальніше
Притула Микола, Воробйова О. Використання методів комп’ютерної алгебри для дослідження інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах Детальніше
Ярошко Світлана Обчислення власних значень квадратичного операторного пучка модифікованим методом послідовних наближень Детальніше
Цегелик Г., Федчишин Н. Про збіжність інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Щербина Ю., Суль М. Застосування методу Ньютона у випадку знаконеозначеної матриці Гессе Детальніше
Козаревська Ю., Шинкаренко Г. Аналіз критеріїв подібності та чутливості розв’язків задач мігрування субстанції до збурень її коефіцієнтів Детальніше
Щербина Н. Обчислювальні аспекти чисельно-аналітичного методу розв'язування лінійних крайових задач Детальніше
Дудзяний І., Цимбал В. Cингулярно збурена задача Біцадзе-Самарського для звичайного диференціального рівняння другого порядку Детальніше
Бартіш М.Я. , Чипурко А.І. Про застосування модифікацій методу Гаусса-Ньютона Детальніше
Гумецький Л.Р., Савула Я.Г. Застосування стабілізаційних рівнянь для чисельного розв’язування задач адвекції-дифузії Детальніше
Дияк І.І., Дудаш О.І. Застосування гетерогенних чисельних схем для дослідження задач теорії пластичності Детальніше
Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Розв’язування різницевої задачі Діріхле для рівняння пуассона у просторі Детальніше
Дудикевич А.Т., Левицька С.М., Підківка Л.І. Підвищена апроксимація рівняння Пуассона в циліндричній системі координат Детальніше
Кардаш А.І., Чулик І.І. Діаграма та мажоранта Ньютона кратного ряду Діріхле і його область збіжністі Детальніше
Левицька С.М., Дудикевич А.Т. Обчислення невласних інтегралів у випадку розв'язування третьої граничної задачі нестаціонарної теплопровідності Детальніше
Музичук А.О. Узагальнене інтегральне перетворення Лагера в нестаціонарних крайових задачах Детальніше
Олійник Т.М., Остудін Б.А. Деякі зауваження щодо наближеної схеми розв’язування задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на незамкнених поверхнях методом інтегральних рівнянь Детальніше
Оліярник Ю.П. Тунельний алгоритм глобальної мінімізації з використанням методу мультистарту на тунельній фазі Детальніше
Подлевський Б.М., Ярошко С.М., Ярошко С.А. Розв’язання спектральної задачі для поліноміальних пучків матриць модифікованим методом послідовних наближень Детальніше
Попов Б.О., Сущик К.В. Рівномірне наближення сплайнами з ланками у вигляді суми многочлена та степені Детальніше
Роман Л.Л. Застосування методів релаксації для розв’язування задач операторного програмування Детальніше
Цегелик Г.Г., Коваль Г.М. Метод параметрів розв’язування прямої та оберненої задач локалізації коренів алгебраїчних многочленів Детальніше
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В. Використання апарату некласичних мажорант Ньютона для побудови чисельних методів розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Шахно C.M., Гнатишин О.П. Застосування методів типу Гаусса-Ньютона до нелінійної задачі найменших квадратів з обмеженнями Детальніше
Бандирський Б., Лазурчак І., Остапчук Л. Знаходження наближених та точних власних значень для деяких класів крайових задач у випадку звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Бігун О., Притула М. Числове моделювання впливу білого шуму на розв’язки рівняння Кортевега – де Фріза Детальніше
Возняк О. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного виродженого параболічного рівняння Детальніше
Грипинська Н. Нелінійний, неявний, однокроковий чисельний метод розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку Детальніше
Клакович Л., Савенко П. Чисельне розв’язування нелінійних обернених задач стосовно синтезу антенних ґраток Детальніше
Коваль Г., Цегелик Г. Про метод параметрів виділення “максимальних” областей, які не містять нулів алгебричних багаточленів від двох дійсних змінних Детальніше
Кутнів М. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з крайовими умовами третього роду Детальніше
Хапко Р. Про чисельне розв’язування граничної задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца у випадку замкнених і розімкнених тороїдальних поверхонь Детальніше
Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н. Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О. До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах Детальніше
Гнатишин О., Шахно С. Застосування методів типу Гаусса-Ньютона до оцінки невідомих параметрів законів розподілу в задачах теорії надійності Детальніше
Кирчей І. Матриця, обернена до ермітової над тілом Детальніше
Мартинович Т., Мартинович Б., Куценко (Лобова) О. Зображення аналітичного розв’язку однорідного бігармонійного рівняння зі сталими коефіцієнтами у прямокутній двозв’язній концентричній області Детальніше
Дорошенко М., Жидик В. Виділення особливостей у похідних потенціалу простого шару на розімкнутих поверхнях Детальніше
Крутиголова Є. Про умови збіжності рядів експонент на межі опуклої багатокутної області Детальніше
Лісіцина І., Тихоненко М. Поліноміальні квадратурні формули обчислення регулярних інтегралів на дійсній осі Детальніше
Мамчук Вал. Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра Детальніше
Підківка Л., Цегелик Г. Інтерполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Попов Б., Лаушник О., Сущик К. Нелінійні апроксимаційні моделі Детальніше
Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В. Про один клас дільників багаточленних матриць над полем Детальніше
Стара О. Про асимптотичне зображення розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами Детальніше
Ярошко Св. Про обґрунтування модифікованого методу послідовних наближень відшукання характеристичних чисел лінійних цілком неперервних операторів Детальніше
Ємець О., Романова Н., Роскладка О. Про властивості деяких задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях та методи їх розв’язування Детальніше
Квасниця Г., Шинкаренко Г. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики Детальніше
Мартинович Т., Мартинович Б. Ряди типу Фур’є в комплексній формі на “одиничних” криволінійних замкнутих лініях у площинах Детальніше
Шинкаренко Г., Козаревська Ю. Регуляризація чисельних розв’язків варіаційних задач міграції домішок: h-адаптивний метод скінченних елементів. Частина 1 Детальніше
Гентош О.Є., Притула М.М. Гамільтонова інваріантна редукція рівняння Бюргерса Детальніше
Бігун О., Люстик М. Числові тести та теоретичні оцінки для Лі-алгебраїчної схеми дискретних апроксимацій Детальніше
Біллер М. Наближене розв’язування двовимірних рівнянь Вінера-Хопфа Детальніше
Бомба А., Каштан С. Нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення у многозв’язних областях з керуючим потенціалом Детальніше
Гнатишин О., Шахно С. Про деякі ітераційно-різницеві методи розв’язування задач безумовної мінімізації Детальніше
Жук М., Кіндибалюк А. Розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку методом Канторовича Детальніше
Іванишин О., Хапко Р. Про чисельне розв’язування однієї задачі нестаціонарної теплопровідності у двозв’язній області Детальніше
Кагадій Т., Павленко А. Розв’язок лінійних та нелінійних рівнянь методом збурення Детальніше
Кравчишин О., Чекурін В. Про одну задачу Коші для системи рівнянь гіперболічного типу зі змінними коефіцієнтами Детальніше
Кутнів М. Чисельне розв’язування триточкових різницевих схем m–го порядку точності Детальніше
Макаров В., Лазурчак І. Крайова задача для звичайного диференціального рівняння з сингулярним коефіцієнтом на півосі та двосторонній метод її розв’язування Детальніше
Мандзак Т., Савула Н. Про використання ієрархічних базисів у методі скінченних елементів Детальніше
Підківка Л., Цегелик Г., Грипинська Н. Про точність екстраполяційного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Сибіль Ю., Остудін Б., Романенко А. Розв’язність задачі Діріхле для рівняння Пуассона в просторі зі щілинами та еквівалентне інтегральне рівняння Детальніше
Ярошко Світлана Апостеріорна оцінка швидкості збіжності розв’язків, отриманих модифікованим методом послідовних наближень, для окремого класу спектральних задач Детальніше
Бомба А., Пригорницький Д. Числове розв’язування обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення в двозв’язних деформівних середовищах Детальніше
Босікова І. Прискорена версія схеми розрізання для систем лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами Детальніше
Булацик О. Дослідження галужень розв’язків нелінійного інтегрального рівняння модифікованої фазової проблеми у випадку дискретного перетворення Фур’є Детальніше
Гнатишин М., Сеньо П. Інтервальний метод ітераційної локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь Детальніше
Єлейко Я., Жерновий Ю. Асимптотична поведінка випадкових еволюцій, побудованих на основі розв’язків звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Жук М. До застосування методу Канторовича Детальніше
Мамчук Вал. Умови збіжності ітераційного процесу, породженого диференціальним рівнянням еліптичного типу зі змінними коефіцієнтами Детальніше
Остудін Б., Романенко А. Про збіжність методу квадратур для інтегрального рівняння у стаціонарних осесиметричних самоузгоджених задачах електронної оптики Детальніше
Попов Б., Лаушник О. Про реалізацію одного пакета програм у системі комп’ютерної алгебри Maple Детальніше
Рвачова Т. Про застосування узагальненого ряду Тейлора до побудови квадратурних формул Детальніше
Сеньо П. Інтервальні методи розв’язування деяких класів детермінованих задач Детальніше
Тичковський Р. Застосування методу гілок і меж для розв’язування узагальненої задачі про призначення Детальніше
Фундак О., Шинкаренко Г. Барицентричне подання базисних функцій просторів апроксимацій Рав’яра–Тома Детальніше
Цегелик Г., Підківка Л. Про один метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Шахно С., Макух О. Локальна збіжність ітераційно різницевих методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь Детальніше
Герасимчук О. Дробово-раціональний метод відшукання нормального розв’язку вироджених систем звичайних лінійних диференціальних рівнянь та їхнього континуального аналогу Детальніше
Гнатів Л., Кутнів М. Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором Детальніше
Голуб Н., Шинкаренко Г., Щербина Ю. Застосування нейронних мереж для розв’язування крайових задач Штурма–Ліувілля Детальніше
Дудикевич А., Кардаш А., Левицька С. Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем Детальніше
Жук М., Кіндибалюк А. Розв’язування системи диференціальних рівнянь у частинних похідних другого порядку методом Канторовича у випадку крайових умов задачі Неймана Детальніше
Недашковська А. Метод лінеаризації для розв’язування поліноміально-нелінійних матричних рівнянь із двома невідомими Детальніше
Остудін Б., Романенко А. Дослідження наближеної схеми розв’язування стаціонарної самоузгодженої задачі Детальніше
Сибіль Ю., Музичук А. Про застосування інтегрального перетворення Лагера до розв’язування задачі Діріхле для параболічного рівняння Детальніше
Хапко Р., Вінтоняк Н. Про методи Ландвебера та інтегральних рівнянь для оберненої граничної задачі нестаціонарної теплопровідності в частково необмеженій області Детальніше
Андрусяк Р. Глобальна розв’язність змішаної задачі з невідомими границями для напівлінійної гіперболічної системи Детальніше
Босікова І., Босіков Є. Модифікація першого алгоритму відтятих систем розв’язування системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами Детальніше
Василик В. Наближений метод розв’язування задачі Коші для диференціального рівняння з секторіальним оператором у банаховому просторі Детальніше
Гарасим Я., Остудін Б. Виявлення ефективної методики наближеного розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу на основі обчислювальних експериментів Детальніше
Гнатишин М., Сеньо П. Про збіжність одного ітераційного інтервального методу розв’язування систем нелінійних рівнянь Детальніше
Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н. Граничні розподіли часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Лазурчак І. Числова реалізація функціонально-дискретного методу для крайових задач з умовами квазіперіодичності та Біцадзе–Самарського Детальніше
Недашковська А., Переймибіда А. Модифікації методу потенціалів розв’язування початково-крайових задач для телеграфного рівняння на площині Детальніше
Тихоненко М., Дмитрієва М. Проекційні методи наближеного розв’язування задачі Рімана на дійсній осі та їхнє застосування для розв’язування прикладних задач Детальніше
Войтович М., Костів Л., Ярошко Сергій Мінімізація середньоквадратичної похибки розв’язку двовимірного інтегрального рівняння другого роду методом узагальненого розділення змінних Детальніше
Голуб Б., Оліярник Ю. Тунельна модифікація методу послідовного перебору на нерівномірній сітці для задачі глобальної оптимізації на паралелепіпеді Детальніше
Грицько Є. Початкові приграничні елементи та розпізнавання форми включень Детальніше
Дудикевич А., Кардаш А., Левицька С. Мережеве розпаралелення ітераційних процесів Детальніше
Дудикевич А., Левицька С., Орихівська Н. Про один спосіб розв’язування зовнішньої граничної задачі Діріхле для рівняння Пуассона на площині Детальніше
Дудикевич А., Підківка Л. Про розрахунок систем складної конфігурації в електронній оптиці методом сіток Детальніше
Мамчук Вал. Необхідні і достатні умови збіжності одного ітераційного процесу, залежного від параметра Детальніше
Мартинович Т., Мартинович Б. Розвинення аналітичних функцій у двозв’язних (не кругових) концентричних областях у степеневі ряди типу Лорана Детальніше
Мартинович Т., Мартинович Б., Лобова О. Динамічне рівняння гармонійних коливань: алгоритм побудови розв’язку рівняння амплітуд в прямокутній області Детальніше
Остудін Б., Романенко А. Про деякі результати чисельного моделювання руху інтенсивного пучка заряджених частинок у самоузгодженому електростатичному полі Детальніше
Притула М., Бігун О. Числова схема розв’язування рiвняння Бюрґерса з використанням схем для рiвняння теплопровiдностi Детальніше
Прокіп В. Про розв’язність матричних многочленних рівнянь Детальніше
Федчишин Н., Цегелик Г. Чисельний метод відшукання екстремуму негладких і розривних функцій Детальніше
Щербина Н. Застосування чисельно-аналітичного методудо аналізу температурного поля круглих пластин змінної товщини Детальніше
Яджак М. Про чисельну реалізацію каскадної цифрової фільтрації Детальніше
Ярошко Світлана, Ярошко Сергій Про збіжність модифікованого методу послідовних наближень у гільбертовому просторі Детальніше
Бартіш М., Гут Н. Про деякі модифікації градієнтного методу Детальніше
Воробйова О., Гентош О., Притула М. Скінченновимірна інваріантна редукція інверсної динамічної системи Каупа–Броера Детальніше
Коркуна М., Остудін Б. Наближене розв’язування деяких зовнішніх граничних задач теорії потенціалу в R 2 методом інтегральних рівнянь за наявності багатозв’язної межі з урахуванням декомпозиції областей та використанням функцій Гріна Детальніше
Савенко П., Тополюк Ю. Апостеріорні оцінки для методу простої ітерації в задачах з вільною фазою з цілком неперервним оператором Детальніше
Фундак Л., Цегелик Г. Формули мажорантного типу для наближеного обчислення визначених інтегралів Детальніше
Фундак Л., Цегелик Г. Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Ярошко С., Ярошко С. Методика апостеріорної оцінки точності модифікованого методу послідовних наближень Детальніше
Абрамов Є., Ліпіна О., Шинкаренко Г., Ямелинець А. Кусково-лінійнi апроксимації h–адаптивного методу скінченних елементів для одновимірних крайових задач Детальніше
Баранецька Н., Хапко Р. Застосування перетворення Лагерра та інтегральних рівнянь до розв’язування нестаціонарної задачі Стокса Детальніше
Вешемірський А. Прискорення збіжності ітераційних методів розв’язування систем лінійних рівнянь Детальніше
Вінтоняк Н., Хапко Р. Про використання sinc-квадратур для наближеного обчислення інтегралів з різними типами особливостей Детальніше
Даців Г., Хапко Р. Про чисельне розв’язування однієї мішаної осесиметричної граничної задачі для рівняння Лапласа Детальніше
Коссак О. Використання напіваналітичного методу скінченних елементів для розв’язування d-адаптивних моделей Детальніше
Лаврик С. Про наближене розв’язування суттєво-просторової задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца у випадку областей з гладкими поверхнями Детальніше
Мандзак Т., Савула Я. Слабке формулювання одної крайової задачі зниженої вимірності Детальніше
Ніколаєв О., Барахов К. Задача теорії потенціалу для кругового циліндра зі сферичним сегментом Детальніше
Трушевський В., Щербина Н. Розв’язування лінійних крайових задач мультисітковим ітераційним нейронним методом Детальніше
Шахно С., Макух О. Дво- та трикрокові ітераційні процеси для розв’язування нелінійних рівнянь Детальніше
Шинкаренко Г., Ямелинець А. Апостеріорні оцінки точкових похибок та уточнення апроксимацій методу скінченних елементів: ієрархічні оцінювачі лишків Детальніше
Абрамчук В., Абрамчук І., Вешемірський А. Ефективні ітераційні методи розв’язування систем лінійних рівнянь Детальніше
Астаф’єва М., Кулик В., Степаненко Н. Доповнення слабко регулярних лінійних розширень динамічних систем до регулярних Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Трикрокові ітераційні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь Детальніше
Грипинська Н., Цегелик Г. Оцінка похибки наближення функцій некласичною мажорантою Ньютона Детальніше
Недашковська А. Аналіз стійкості алгоритму матричної лінеаризації для систем поліноміально-нелінійних матричних рівнянь Детальніше
Щестюк Н. Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині Детальніше
Бартіш М., Ковальчук О., Огородник Н. Трикрокові методи розв’язування задач безумовної мінімізації Детальніше
Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н. Існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Лукович О. Швидкість збіжності розподілу пуасонівського процесу на відрізку до ергодичного Детальніше
Музичук Анатолій, Літинський Святослав Застосування перетворення Лагера для розв’язування гіперболічних граничних задач Детальніше
Цимбал В., Флюд В. Задача для сингулярно збуреного звичайного диференціального рівняння другого порядку з інтегральною умовою Детальніше
Черняхівський В. Рекурсивний алгоритм побудови максимального простого ланцюга неповного графа Детальніше
Шахно С., Гнатишин О., Якимчук Р. Про різницевий метод з надквадратичною збіжністю для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Модифікація методу хорд розв’язування задач мінімізації Детальніше
Жук М., Кіндибалюк А. Використання методу Канторовича для розв’язування системи диференціальних рівнянь у випадку крайових умов задачі Неймана Детальніше
Kaлогеропулос Г., Коссак O. Дослідження розв'язку узагальненої автономної неперервної та дискретної лінійних систем Детальніше
Мочурад Л., Остудін Б. Числовий аналіз граничних задач теорії потенціалу в R2 з абелевою групою симетрії скінченного порядку Детальніше
Бартіш М., Ковальчук О. Модифікація методу Стеффенсена для розв’язування систем нелінійних рівнянь Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Про один трикроковий метод розв’язування задач мінімізації Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Трикроковий алгоритм мінімізації функцій на базі методу Стеффенсена Детальніше
Білецький В. Ітераційний метод узагальненого розділення змінних для розв’язання двовимірних інтегральних рівнянь Детальніше
Жук М., Кіндибалюк А., Щербина Н. До питання про оцінку швидкості збіжності методу Канторовича Детальніше
Літинський С., Музичук Ю., Музичук А. Про слабкі розв’язки крайових задач для нескінченної трикутної системи еліптичних рівнянь Детальніше
Старчак М., Притула М. Солітонні розв’язки нелінійних динамічних систем типу Кортевега-де Фріза Детальніше
Сеньо П., Анісімова Н. Ефективний інтервальний ітераційний метод розв’язування систем нелінійних рівнянь високого порядку збіжності Детальніше
Торган Г. Мішана задача для нелінійного рівняння п’ятого порядку Детальніше
Хіміч О., Полянко В. Блочно-циклічні паралельні алгоритми методу Гауса розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь з розрідженими матрицями Детальніше
Шахно С., Граб С., Ярмола Г. Двопараметричні методи типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь Детальніше
Шихамедов A. Про базиси збуреної системи експонент Детальніше
Хапко Р., Собейко О. Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння еластостатики Детальніше
Kaлогеропулос Г., Коссак O., Зачковська Х. Дослідження розв’язку лінійних сингулярних систем Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Модифікація рекурсивного методу Ньютона Детальніше
Гарасим Я., Остудін Б. Уточнення наближених розв’язків двовимірного інтегрального рівняння теорії потенціалу на розімкнених поверхнях Детальніше
Демків І. Інтерполяційний операторний поліном третього степеня на зліченій множині вузлів Детальніше
Колєчкіна Л., Родіонова О. Багатокритеріальні комбінаторні задачі на поліперестановках та методи їх розв’язування Детальніше
Лісовець В., Цегелик Г. Імовірнісні характеристики ефективності методу послідовного перегляду записів у файлах баз даних Детальніше
Мельничин А., Цегелик Г. Ефективність оптимальних схем варіантів пошуку інформації у послідовних файлах баз даних Детальніше
Ревенко В. Побудова наближеного розв’язку крайової задачі для диференціального рівняння другого порядку Детальніше
Цегелик Г., Глебена М. Чисельний метод мажорантного типу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій двох дійсних змінних Детальніше
Єлейко І., Базилевич І., Тимків Г. Гранична задача для гіллястого процесу Детальніше
Кутнів М., Паздрій О. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі Детальніше
Мельничин А., Цегелик Г. Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку Детальніше
Романюк В. Множина супероптимальних чистих стратегій у деяких матричних іграх з непорожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях Детальніше
Шахно С., Ярмола Г. Застосування двопараметричних різницевих методів для розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Детальніше
Анісімова Н. , Сеньо П. Множина ефективних короткокрокових інтервальних ітераційних методів розв’язування систем трансцендетних рівнянь Детальніше
Бабенко К., Хапко Р. Про чисельне розв’язування однієї прямої задачі ЕІТ методом граничних інтегральних рівнянь Детальніше
Базиляк Г., Кирилич В. Існування та неіснування глобальних роз’вязків мішаної задачі для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку Детальніше
Білецький В. Порівняння методу узагальненого розділення змінних і методу вироджених ядер для розв’язування багатовимірних інтегральних рівнянь Детальніше
Вовк О., Павленко Н., Шинкаренко Г., Вовк В. Проекційно сітковa схема розв’язування еволюційних задач окиснення чадного газу на поверхні платини Детальніше
Глебена М., Грипинська Н., Цегелик Г. Про точність апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона Детальніше
Горлач В., Клименко І., Шинкаренко Г. Побудова та аналіз однокрокової рекурентної схеми інтегрування в часі варіаційної задачі акустики в’язкої теплопровідної рідини Детальніше
Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н. Теоретичні аспекти застосовності методу Канторовича до однієї двовимірної крайової задачі Детальніше
Кіндибалюк Аркадій Солітонні розв’язки двовимірної нелінійної динамічної системи Бюргерса з числовими коефіцієнтами Детальніше
Бартіш В. Рекурсивний аналог трикрокового методу Ньютона Детальніше
Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н. Математичні аспекти розв’язування задачі про деформування пружно закріпленої пластини методом Канторовича Детальніше
Попович В., Вовк О. Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі Детальніше
Стосик Н., Хапко Р. Про чисельне розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності в тривимірних необмежених областях Детальніше
Шахно С., Убізський Д., Ярмола Г. Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Трикроковий ітераційний метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності Детальніше
Гарасим Я., Остудін Б. Узагальнення чисельно-аналітичного методу розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу у випадку складних граничних поверхонь Детальніше
Квасниця Г., Чабан Ф., Шинкаренко Г. Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків Детальніше
Мочурад Л. Розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач плоскої електростатики, які мають абелеві групи симетрій скінченних порядків Детальніше
Подлевський Б. Обчислення точних похідних детермінанта матриці Детальніше
Музичук Ю. Чисельне розв’язування внутрішніх крайових задач для нескінченних систем еліптичних рівнянь Детальніше
Бабенко К., Хапко Р. Про чисельне розв’язування мішаної задачі Діріхле–Неймана для рівняння Лапласа у випадку тороїдальної області Детальніше
Гарасим Я., Остудін Б. Щодо можливості відтворення граничних потенціалів за відомим розподілом осесиметричного електростатичного поля Детальніше
Грицько Б., Сибіль Ю. Стаціонарна задача теплопровідності в неоднорідній області з граничними умовами трансмісійного типу Детальніше
Бартіш М., Огородник Н. Трикроковий ітераційно-різницевий метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності Детальніше
Сеньо П. Арифметика лінійних функціональних інтервалів Детальніше
Цегелик Г., Глебена М. Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання для наближення функцій Детальніше
Анісімова Н., Сеньо П. Множина ефективних ітераційних інтервальних методів розв’язування систем трансцендентних рівнянь, що не потребують обертання інтервальних матриць Детальніше
Бартіш В. Трикроковий алгоритм з пам’яттю мінімізації функцій Детальніше
Недашковська А. Розв’язування задачі на власні значення з багатьма невідомими Детальніше
Хазова Ю. Динаміка стаціонарних структур в параболічної задачі з відображенням просторової змінної Детальніше
Бартіш М., Ковальчук О. Дослідження трикрокового різницевого аналогу методу зі швидкістю збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних рівнянь Детальніше
Бігун Р., Цегелик Г. Модифікований чисельний метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних Детальніше
Борачок І., Хапко Р. Про чисельне розв’язування задачі Діріхле для рівняння Лапласа в тривимірних двозв’язних областях Детальніше
Кунинець А., Кутнів М. Методи Рунге–Кутта четвертого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядрку з сингулярністю першого роду Детальніше
Ярошко О., Подлевський Б., Хлобистов В. Градієнтний метод розв’язування лінійної багатопараметричної задачі на власні значення Детальніше
Бартіш В., Огородник Н. Про один метод спуску мінімізації функцій Детальніше
Лебеденко Н., Хапко Р. Про метод теплових потенціалів для наближеного розв’язування параболічної задачі Коші Детальніше
Сеньо П. Двосторонні методи розв’язування задачі Коші на підставі математики функціональних інтервалів Детальніше
Шахно С., Шунькін Ю. Про комбінований метод для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати Детальніше
Шахно С., Ярмола Г. Про збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов Детальніше
Бартіш В., Огородник Н. Збурений аналог трикрокового методу Ньютона Детальніше
Білецький В. Методика розділення змінних у обчислювальній математиці Детальніше
Гарасим Я., Дудикевич А., Остудін Б., Шунькін Ю. Чисельне розв'язування деяких крайових задач теорії потенціалу у просторі зі щілинами комбінованим методом Детальніше
Недашковська А. Узагальнення методу Хованського для розв’язування рівняння Ріккаті Детальніше
Фундак Л., Цегелик Г. Mодифікація екстраполяційного методу адамса чисельного розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Бешлей А. Про використання методу інтегральних рівнянь для розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами Детальніше
Шахно С., Ярмола Г. Про ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати з декомпозицією оператора Детальніше
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти