Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Математичне моделювання
Бернакевич I. Вплив рідини на поширення хвиль у циліндричній оболонці при імпульсному торцевому навантаженні Детальніше
Дубовик А., Квасниця Г. Чисельне моделювання напруженого стану тіл з тонкими оболонковими включеннями Детальніше
Дияк І., Тучапський Р. Чисельне дослідження задачі осесиметричної теорії пружності адаптивним непрямим методом граничних елементів Детальніше
Кондратюк Я., Шинкаренко Г. Аналіз коректності змішаних варіаційних задач лінійної динамічної в’язкопружності в термінах швидкостей Детальніше
Копитко М. Чисельна схема з нелінійною корекцією потоків для розв’язування задач конвекції і дифузії Детальніше
Кревc В., Савула Я. Ієрархічні моделі та метод декомпозиції області у D-адаптивних моделях теплопровідності Детальніше
Кухарський В., Савула Я. Дослідження варіаційних задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями Детальніше
Стародуб Ю. Хвильове рівняння для вивчення напружень у розломній зоні землі Детальніше
Бернакевич I.Є., Шинкаренко Г.А. Вплив циліндричної оболонки на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі Детальніше
Блажиєвська О.В., Мандзак. Т.І. Про ефективність методу експоненційної підгонки при розв’язуванні задач тепломасоперенесення у пористих середовищах Детальніше
Буренко В.І., Муха І.С. Чисельне дослідження стійкості тонкостінних гнучких конструкцій складної форми Детальніше
Венгерський П.С., Трушевський В.М. Чисельне моделювання мілкого схилового стоку в кінематичному наближенні Детальніше
Власюк А.П., Катерина Є.І. Розв’язання одновимірної стаціонарної задачі напружено-деформівного стану грунтових масивів в умовах масоперенесeння Детальніше
Власюк А.П., Мартинюк П.М. Чисельне розв’язування однієї задачі фільтраційної консолідації з урахуванням масоперенесення Детальніше
Власюк А.П., Самсонюк В.О. Чисельне розв’язування однієї задачі масоперенесення сольових розчинів в грунтових масивах Детальніше
Демидюк М.В. Розрахунок власних коливань конструкції мостового робота Детальніше
Журавчак Л.М. Використання приграничних і контактних елементів у задачах геоелектрики для неоднорідного гірського хребта Детальніше
Квасниця Г.А. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану пружних тіл зі стержневими включеннями Детальніше
Кундрат М.М. Композиція з жорстким лінійним включенням в модельному формулюванні Детальніше
Литвин Б.А. Використання кубічних згладжувальних сплайнів у задачі оптимального керування рухом двоногого крокуючого робота Детальніше
Марчук М.В., Хом’як М.М. Порівняльний чисельний аналіз контактних напружень у двошаровій пластині за моделями з лінійним розподілом переміщень по товщині шару й теорії пружності у випадку циліндричного згину Детальніше
Опанасович В.К., Коркуна М.Д. Подвійнопeріодична задача для пластини з двома прямолінійними тріщинами в прямокутній гратці періодів Детальніше
Процюк Б.В., Верба І.І. Нестаціонарне одновимірне температурне поле тришарових тіл з плоскопаралельними межами поділу Детальніше
Савула Я.Г., Кревс В.В. Чисельний аналіз ієрархічної математичної моделі тонкої пружної оболонки Детальніше
Терендій О.В. Дослідження та моделювання процесу встановлення медичного діагнозу Детальніше
Фундак О.В., Шинкаренко Г.А. Чисельне розв’язування варіаційних задач руху мілкої води в водоймі Детальніше
Шквар Є.О. Математичне моделювання турбулентних течій однорідних розчинів полімерів Детальніше
Шквар Є.О., Мамчук В.І., Моісеєнко М.Ю. Математичне моделювання турбулентних пристінних струменів на шорстких циліндрах у випадку осесиметричного обтікання Детальніше
Шуміліна Н.В. Вплив зміни форми частини граничної поверхні включення на фільтраційний потік Детальніше
Щербатий M.B., Щербата І.В., Харків Н.В. Чисельні дослідження потенціальних можливостей економічного розвитку територіально-виробничих систем з урахуванням забруднення Детальніше
Щербина Н.М. Оцінка контактної жорсткості композитної оболонки з урахуванням пошкодженості матеріалу Детальніше
Grits'ko E.G., Gudz' R.V., Zhuravchak L.M. The filtration processes modelling in locally inhomogeneous objects Детальніше
Щербатий М.В., Іванків К.С. Постановка і алгоритм розв'язування задач оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань з врахуванням даних клініко-лабораторних спостережень Детальніше
Коваль М., Макар В., Савула Я. Генерація адаптивних сіток з чотирикутних елементів у скінченноелементному аналізі Детальніше
Козел А., Фундак О., Шинкаренко Г. Чисельний аналіз змішаних варіаційних задач мігрування домішок: 1. Формулювання задач та схем методу скінченних елементів Детальніше
Бурак Я., Чапля Є., Чернуха О. Математична модель вертикальної дифузії домішки в двофазових випадково-неоднорідних шаруватих тілах Детальніше
Буренко В. Дослідження збіжності методу ітерацій у підпросторі для задач стійкості тонкостінних конструкцій Детальніше
Венгерський П., Трушевський В., Шинкаренко Г. Стабілізація чисельного розв’язку варіаційної задачі стоку мілкої води Детальніше
Горобець О., Єлейко Я. Принципи розрахунку премії одного виду страхування Детальніше
Максимук О., Щербина Н. Вплив захисного покриття на тепловий режим обмежених об’ємів Детальніше
Мамчук В. Математичне моделювання розвитку турбулентних пристінних течій на тілах, які коливаються Детальніше
Остудін Б., Романенко А. Формування плазмової межі у самоузгодженому полі електронно-іонної оптичної системи високовольтного тліючого розряду Детальніше
Вагін П., Ямелинець А. Розв’язування початково-крайових задач міграції домішок Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Фільтраційна консолідація ґрунтового масиву в основі гідротехнічної споруди за наявності перенесення солей Детальніше
Дияк І., Березюк Т. Гібридні скінченно-граничноелементні апроксимації задач теорії пружності на основі методу декомпозиції області Детальніше
Єлейко Я., Копитко Б., Грищук Р. Ціноутворення векселів у перехідний період Детальніше
Коссак О., Грицак П. Теплообмін у циліндричній трубі в разі гідравлічно стабілізованого потоку Детальніше
Марецка Е. Математичні моделі страхування життя Детальніше
Махоркін І., Сеник А. Модель ефективного теплового джерела для ортотропного циліндричного тіла, яке опромінюють концентрованим потоком енергії Детальніше
Попович В., Іванків К. Нелінійна задача теплопровідності для кулі з теплообміном Детальніше
Чапля Є., Чернуха О., Боженко Б. Про перенесення домішки у двофазових випадково-неоднорідних волокнистих середовищах Детальніше
Левченко О. Математичне моделювання гідрологічних процесів на території Львівщини Детальніше
Венгерський П., Демкович О. Чисельне дослідження задач фільтрації ґрунтової води в насиченій зоні Детальніше
Венгерський П., Трушевський В. Числове дослідження регуляризованої задачі мілкої води в кінематичному наближенні Детальніше
Войтович В., Горлач В. Чисельний аналіз вільних коливань тривимірних пружних тіл Детальніше
Гафійчук В., Прикарпатський А., Притула М. Cимплектичний аналіз динамічної системи стохастичної реплікаторної моделі типу Фішера Детальніше
Гудзь Р., Петльований А. Моделювання стаціонарного процесу теплопровідності у тілі зі сукупністю локальних неоднорідностей за допомогою комплексного методу граничних елементів Детальніше
Журавчак Л., Михаськів В., Фітель Г. Розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для термочутливого многокутника методами граничних і приграничних елементів Детальніше
Коваль М., Савула Я. Використання апроксимацій функціями-бульбашками на чотирикутних скінченних елементах для числового аналізу задачі адвекції-дифузії Детальніше
Лещук С., Вовк В. Тестування нової технології зубного протезування методами комп’ютерного моделювання Детальніше
Тичковський Р., Цегелик Г. Математичне моделювання оптимального використання потужностей еом в обчислювальних мережах Детальніше
Вігак В., Токовий Ю. Необхідні умови для переміщень існування розв’язку плоскої змішаної задачі теорії пружності у прямокутній області Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Фільтраційна консолідація ґрунтового масиву за наявності перенесення солей у неізотермічному режимі Детальніше
Гудзь Р., Петльований А. Комплексний метод граничних елементів при моделюванні фізичних процесів у тілах з композиційних матеріалів Детальніше
Журавчак Л., Чекурін В., Шуміліна Н. Температурне поле у кусково-однорідній півплощині та задачі ідентифікації приповерхневих включень Детальніше
Квасниця Г., Шинкаренко Г. Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики Детальніше
Козаревська Ю. Регуляризація чисельних розв’язків варіаційних задач міграції домішок: h-Адаптивний метод скінченних елементів. Частина 2 Детальніше
Кундрат М., Сулим Г. Зони передруйнування в композиції з включенням під час антисиметричного навантаження Детальніше
Максимук О., Щербина Н. Уточнений розрахунок напруженого стану скінченних оболонок з урахуванням залишкових деформацій Детальніше
Ніколаєв О., Курєннов С. Основні задачі термопружності для багатозв'язної області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда Детальніше
Савула Я., Іванків К., Стельмащук С. Математичне моделювання біохімічного процесу алкогольного бродіння Детальніше
Чапля Є., Чернуха О. Вертикальна гетеродифузія в горизонтальній двошаровій області Детальніше
Щербатий М., Мацьонг Я. Оптимальне керування та ідентифікація параметрів у системах звичайних диференціальних рівнянь Детальніше
Гарасим Я., Даців Г. Використання функції Гріна з метою розв’язування однієї граничної задачі теорії потенціалу для півпростору Детальніше
Гачкевич О., Дробенко Б. Математичне моделювання процесу індукційного нагрівання електропровідних тіл Детальніше
Горлач В., Шинкаренко А. Дослідження задач гідроакустики з використанням апроксимацій Рав’яра–Тома Детальніше
Журавчак Л. Поєднання методів приграничних та контактних елементів у разі розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для зонально-однорідного тіла Детальніше
Зарівняк І. Імовірність втрати плоскої форми стійкості склеєним стрижнем під впливом випадкових навантажень і початкових прогинів у площині, паралельній клеєним швам Детальніше
Козаревська Ю. Застосування h-адаптивної схеми методу скінченних елементів до розв’язування нестаціонарних задач мігрування Детальніше
Лаврик С., Хапко Р. Про чисельне розв’язування нестаціонарної задачі конвекції - дифузії методом інтегральних рівнянь Детальніше
Ревенко В. Знаходження компонентів напружено-деформованого стану в разі згину ортотропної консолі поперечною силою Детальніше
Сулим Г., Кривень В., Мандзій Л., Каплун А. Розвиток пластичних смуг у тілі з колінеарною системою тріщин зсуву за наявності тертя берегів Детальніше
Сухорольський М. Узагальнений розв’язок задачі про локальне навантаження шару Детальніше
Барняк М. Наближений метод побудови розв’язків задачі про власні коливання ідеальної рідини в нахиленому циліндрі Детальніше
Бернакевич І. Вплив циліндричної оболонки Тимошенка – Міндліна на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі Детальніше
Войтович В. Вимушені гармонійні коливання гідропружних дисипативних систем Детальніше
Гачкевич М., Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З. Числова методика оптимізації за напруженнями процесу термообробки кусково-однорідних оболонок обертання Детальніше
Гудзь Р., Журавчак Л., Петльований А. Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних тіл методами граничних та приграничних елементів Детальніше
Клакович Л. Про збіжність методу Гальоркіна в задачах аналізу лінійних випромінюючих систем Детальніше
Козел А., Шинкаренко Г. Ітераційне реконструювання апроксимацій Гальоркіна для задач міграції домішок методом найменших квадратів Детальніше
Кравченко О. Числове дослідження нелінійних крайових задач теорії композитних пластин на деформівній основі Детальніше
Чапля Є., Чернуха О., Мороз Г. Дифузія домішки у смузі з випадково розташованим прошарком за неідеальних масових умов контакту Детальніше
Бербюк В., Демидюк М., Литвин Б. Математичне моделювання ходи людини на підставі експериментальних даних Детальніше
Галькевич П., Вовк Ю., Коркуна А. Моделювання та розрахунок систем типу імплантат–кісткова тканина щелепи людини Детальніше
Грицько Є., Журавчак Л., Фітель Г., Шуміліна Н. Автоматизація числових досліджень фізичних полів у многокутниках на основі методу приграничних елементів Детальніше
Дідик В., Ковальчук Б. Температурні напруження у вільно опертій циліндричній оболонці Детальніше
Повідайло В., Гаврильченко О., Таянов С., Ланець О. Моделювання електромагнітного віброзбудника вібраційних машин Детальніше
Притула М., Воробйова О., Гентош О. Гамільтонова інваріантна редукція інверсної динамічної системи Каупа–Броера Детальніше
Савула Я., Дяконюк Л. Дослідження варіаційної задачі теплопровідності у багатошарових середовищах з тонкими включеннями Детальніше
Твердохліб І. Оцінка наслідків зміни цін на продукти харчування в реґіоні з неоднорідною соціальною структурою населення Детальніше
Трушевський В. Математичне моделювання стоку мілкої води по поверхні водозбору: побудова моделі Детальніше
Щербина Ю., Дарчук О. Одна задача управління кредитним портфелем Детальніше
Фітель Г.В. Застосування методу приграничних елементів до розв'язування нестаціонарної задачі теплопровідності з нелінійною граничною умовою III роду Детальніше
Артеменко В. Моделювання комплексних оцінок ефективності соціально-економічного розвитку регіонів у контексті критеріїв якості життя населення Детальніше
Венгерський П., Трушевський В. Про вибір стабілізаційного множника у варіаційних задачах руху мілкої води Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Фільтраційна консолідація неоднорідного масиву ґрунту в неізотермічних умовах з урахуванням впливу перенесення солей Детальніше
Галазюк В., Прокопишин І. Великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки Детальніше
Гачкевич О., Смірнов О., Шинкаренко Г. Числове розв’язування нелінійних задач перенесення зарядів у напівпровідникових структурах Детальніше
Єлейко Я., Жерновий Ю. Імовірність небезпечного стану складених стрижнів та з’єднань з випадковими навантаженнями і початковими прогинами Детальніше
Маслов Б., Шатило Л. Розподіл напружень біля кінця тріщини у матеріалі з мікропошкодженнями Детальніше
Ревенко В. Побудова загального розв’язку рівнянь Ляме і знаходження тривимірного напружено-деформованого стану циліндра Детальніше
Щербина Н., Жук М. Розв’язування задачі згину анізотропних пластин із застосуванням методу Канторовича Детальніше
Коссак О., Грицак П. Дослідження задач теплообміну в каналі для неньютонівських рідин Детальніше
Григоренко О., Савула Н. Полівимірна крайова задача гетерогенної математичної моделі контактної взаємодії пружного тіла з тонким включенням Детальніше
Бернакевич І., Вагін П., Шинкаренко Г. Розв’язування задач акустичної взаємодії оболонок обертання з рідиною методом скінченних елементів Детальніше
Вагін П., Шот І. Аналіз напружено-деформованого стану тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Числове розв’язання двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності перенесення солей у неізотермічному режимі Детальніше
Вознюк С., Ніколаєв О. Напружено-деформівний стан пружного гіперболоїда зі сферичною неоднорідністю в разі навантаження зосередженою силою Детальніше
Войтович В., Горлач В. Власні коливання гідропружних дисипативних систем Детальніше
Курєннов С. Розрахунок динамічних напружень у клейовому з’єднанні Детальніше
Кухарський В., Тиличко Л., Сулим Р., Кухарська Н. Числове розв’язування двовимірних нестаціонарних задач адвекції–дифузії на прямокутній області Детальніше
Середенко В., Коновалова О. Комп’ютерне моделювання задач динаміки композитів з міжфазовою взаємодією компонентів Детальніше
Вербіцький А., Вербіцький В. Скінченноелементна апроксимація задачі флатера пластини Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Математичне моделювання впливу термічного розширення на надлишкові напори в насичених ґрунтах Детальніше
Гачкевич О., Михайлишин В., Равська-Скотнічна А. Числова методика розв’язування задач термомеханіки тіл у разі охолодження в процесі високотемпературного відпалювання Детальніше
Дияк І., Макар І., Прокопишин І. Числова ефективність гібридних скінченно-граничноелементних апроксимацій задач теорії пружності на підставі методу декомпозиції області Детальніше
Копитко М. Дослідження фільтрації рідини в пористих криволінійних шарах числово-аналітичним методом Детальніше
Лопух Н., Притула Мирослав, П’янило Я., Савула Я. Алгоритми розрахунку гідродинамічних параметрів течії газу в трубопроводах (1) Детальніше
Мартинович Б. Побудова аналітичного розв’язку першої крайової задачі двовимірної теорії пружності в двозв’язній концентричній некруговій області у прямолінійно-анізотропному середовищі Детальніше
Махніцький Р., Щербина Н., Бутитер І. Стійкість шаруватих циліндричних оболонок з рівноважними розшаруваннями Детальніше
Муха І., Неспляк Д. Комп’ютерне моделювання нелінійних процесів теплопровідності у тонкостінних тілах складної форми Детальніше
Ніколаєв О., Щербакова Ю. Аналіз пружно-деформованого стану трансверсально ізотропного сфероїда зі сфероїдною порожниною Детальніше
Ревенко В. Новий аналітично-числовий метод розв’язування крайової задачі для еліптичних рівнянь високого порядку Детальніше
Сінчук Ю., Шинкаренко Г. Експоненціальні апроксимації МСЕ для сингулярно збурених задач конвекції-дифузії-реакції Детальніше
Брухаль М., Терлецький Р., Фундак О. Методика числового розв’язування нелінійних задач теплоперенесення в тілах різної прозорості для теплового випромінювання Детальніше
Винницька Л. Застосування ієрархічного базису на трикутнику до розв’язування задач теорії пружності Детальніше
Власюк А., Мартинюк П., Каленик М. Числове розв’язування двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності тепло-масоперенесення в деформівній області Детальніше
Даців Г. Про чисельне розв’язування однієї еволюційної задачі на частині поверхні осесиметричної області Детальніше
Клакович Л., Савенко П. Про існування розв’язків одного класу задач синтезу антенних решіток з оптимізацією розміщення випромінювачів Детальніше
Лаврик С. Про наближене розв’язування початково-крайової тривимірної задачі теплопровідності з використанням методу інтегральних рівнянь Детальніше
Макар І. Числові схеми для гіперсингулярних інтегралів у задачах теорії пружності Детальніше
Мамчук В. Про деякі алгебраїчні моделі турбулентності Детальніше
Сулим Г., Пастернак Я. Регуляризована тотожність Cомільяни для задач теорії пружності з тонкостінними структурами Детальніше
Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н. Застосування нейронних мереж до розв’язування задач теплопровідності Детальніше
Чабан Ф., Шинкаренко Г. Постпроцесорне уточнення полілінійних апроксимацій МСЕ для задач міграції домішок Детальніше
Власенко О., Кравченко О. Застосування GRID-технологій для розв’язування задач фізики твердого тіла Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Числове розв’язування задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності тепломасоперенесення методом радіальних базисних функцій Детальніше
Гарасим Я., Мочурад Л., Остудін Б. Метод інтегральних рівнянь у разі числового моделювання граничних задач теорії потенціалу та можливості його ефективного використання Детальніше
Гарт Е. Застосування проекційно-ітераційної модифікації методу скінченних елементів до дослідження пружного багатошарового тіла Детальніше
Єлейко Я., Жерновий Ю. Стаціонарний розподіл імовірностей станів для одноканальної системи масового обслуговування з вимушеними перервами в роботі Детальніше
Зірнєєва Г. Прийняття рішення в задачі розпізнавання мови на основі принципу максимуму Понтрягіна Детальніше
Карпенко В., Стародуб Ю. Рівняння гаусової лінії на поверхні Детальніше
Мандзюк Т., Вовк В. Огляд проблем комп’ютерного моделювання біомеханічних систем у стоматології Детальніше
Прокопишин Ігор Паралельні схеми методу декомпозиції області для контактних задач теорії пружності без тертя Детальніше
Середенко В., Зубко Н. Осереднення і числова реалізація деяких задач міжфазових композитних систем Детальніше
Середенко В., Прокіпчук В. Отримання швидкості збіжності та комп’ютерна реалізація еліптичних крайових задач Детальніше
Сибіль Ю. Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дископодібною тріщиною Детальніше
Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н. Визначення нестаціонарного температурного поля в пластині за змішаних умов теплообміну на основі штучних нейронних мереж Детальніше
Ярошко Світлана, Ярошко Сергій Поширення модифікованого методу послідовних наближень на спектральні задачі з поліноміальними операторними пучками Детальніше
Васільєв К., Сулим Г. Розв’язування інтегральних рівнянь задач для шаруватих середовищ із довільно орієнтованими стрічковими неоднорідностями методом колокацій Детальніше
Венгерський П., Демкович О. Побудова математичної моделі процесу фільтрації рідини в грунті Детальніше
Венгерський П., Коковська Я. Один із підходів моделювання процесів руслового стоку рідини Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Чисельне розв’язування задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі в умовах тепло масоперенесення методом радіальних базисних функцій Детальніше
Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л. Моделювання розподілу температурного поля у неоднорідних середовищах за допомогою граничних, приграничних та скінченних елементів Детальніше
Єлейко Я., Бебич Ю., Базилевич І. Ймовірність банкрутства страхової компанії в моделі зі скінченним проміжком часу та стохастичною ставкою відсотка Детальніше
Єлейко Я., Жерновий Ю. Універсальні формули для системи обслуговування M/M/n/m з блокуванням вхідного потоку Детальніше
Малець Р. Моделювання процесів теплопровідності в тонкому тривимірному шарі Детальніше
Ляшенко В., Кобильська О. Розв’язання однієї оберненої задачі Стефана Детальніше
Слупко О., Мандзак Т., Савула Я. Моделювання процесу руху гравітаційної води у пористому середовищі з каналом Детальніше
Трушевський В., Щербина Н. Застосування штучних нейронних мереж для розв’язування лінійних крайових задач з примежовим шаром Детальніше
Шамілова Б. Перетворення Лапласа для ергодичного розподілу процессу з двома затримюючими екранами Детальніше
Гачкевич О., Михайлишин В. Моделювання напруженого стану деформівних тіл за охолодження після витримки при високотемпературному відпалі Детальніше
Kaлогеропулос Г., Коссак O., Зачковська Х. Дослідження розв’язку лінійних сингулярних систем Детальніше
Ящук Ю. Адаптивний алгоритм чисельного дослідження задачі теорії пружності Детальніше
Абрамов Є., Квасниця Г., Шинкаренко Г. Частинами квадратичні та кубічні апроксимації h – адаптивного МСЕ для одновимірних крайових задач Детальніше
Вавричук В. Чисельне розв’язування мішаної нестаціонарної задачі теплопровідності в частково необмеженій області Детальніше
Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л. Математичне моделювання розподілу температури в середовищі з нелінійною поведінкою матеріалу Детальніше
Мандзюк Т., Вовк В. До моделювання біомеханічних конструкцій з м’якими прошарками Детальніше
Сибіль Ю. Про варіаційне формулювання задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку в області з тонким включенням Детальніше
Чапля Є., Чернуха О., Васьо Н. Математичне моделювання дифузійних потоків в шарі Детальніше
Щербина Н., Жук М., Кіндибалюк А. Наближене розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі про тримальну здатність ортотропних пластин Детальніше
Бехта М., Савула Я. Числове розв’язування задачі про напівпроникливу мембрану Детальніше
Власюк А., Мартинюк П. Порівняння чисельних розв’язків задачі фільтраційної консолідації з урахуванням повзучості скелета ґрунту за наявності тепломасоперенесення методами радіальних базисних функцій та скінченних елементів Детальніше
Єлейко Я., Лазарів Т., Мазур С. Основні математичні характеристики функціонала виплат Детальніше
Коковська Я. Використання лінійних і квадратичних апроксимацій для розв’язування задач руслового стоку рідини Детальніше
Кулик Г., Кулик В. Експоненціально дихотомічні системи з тотожно виродженою матрицею Детальніше
Литвин О., Ярмош О. Математичне моделювання процесу формування контингенту студентів ВНЗ Детальніше
Муха І., Савула Н., Стягар А. Аналіз математичної моделі Тимошенка Детальніше
Дияк І., Ящук Ю. Скінченно-граничноелементний оцінювач похибки МСЕ для задач теорії пружності Детальніше
Кіндибалюк Аркадій, Притула М. Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами Детальніше
Мічута О., Власюк А., Мартинюк П. Математичне моделювання впливу хімічної суфозії та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію засолених ґрунтів у тривимірному випадку Детальніше
Прядко О., Цегелик Г. Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику з врахуванням потреб позичальників Детальніше
Романюк В. Процедура перетворення мінімаксного розподілу ймовірностей згідно з відстежуванням об’єкта для оцінювання об’єктового фактора зі скінченною множиною його теоретичних значень Детальніше
Савула Я., Турчин Ю., Кіт Н. Комп’ютерне моделювання процесу перенесення ліків у живих тканинах Детальніше
Сибіль Ю. Задача Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням Детальніше
Гринкевич Н., Трушевський В., Щербина Н. Застосування штучної нейронної мережі до розв’язування задачі стоку мілкої води у кінематичному наближенні Детальніше
Душкін В. Математична модель розсіяння плоских хвиль на багатошарових імпедансних структурах Детальніше
Коссак О., Холявка Я. Групові операції на еліптичних кривих Детальніше
Кухарський В., Савула Я., Кривень І. Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле Детальніше
Мельничин А., Цегелик Г. Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних Детальніше
Назаренко О., Карпуша М. Специфікація, ідентифікація та розв’язання задачі статичної оптимізації у випадку слабоформалізованих систем Детальніше
Вовк О., Квасниця Г., Остапов О., Шинкаренко Г. Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач Детальніше
Єлейко Я., Щербина Ю., Дмитрів С. Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин Детальніше
Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н. Аналітико-числовий підхід до розв’язування задачі про згин прямокутних ортотропних пластин на пружній основі Детальніше
Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г. Властивості кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції Детальніше
Коссак О., Холявка Я. Криптування з використанням еліптичної кривої Детальніше
Романюк В. Інваріант очікуваного значення за розподілом ймовірностей як оптимальною стратегією другого гравця у грі з гарантованою мінімізацією абсолютних відхилень Детальніше
Венгерський П. Про задачу сумісного руху поверхневих і ґрунтових потоків на території водозбору Детальніше
Душкін В. Моделі розсіяння електромагнітних хвиль на імпедансних стрічках, розташованих у діелектричному шарі та на його поверхні Детальніше
Кіндибалюк Аркадій, Шинкаренко Г. Застосування кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції Детальніше
Кушнір І., Єлейко Я. Оцінка середньої опірності організму захворюванням по областях України та прогнозна оцінка фінансового стану страхової компанії на прикладі ДМС Детальніше
Мильо О., Холявка Я. Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі Детальніше
Стельмащук В., Шинкаренко Г. Числове моделювання динамічних задач піроелектрики Детальніше
Трушевський В., Шинкаренко Г. Розпаралелена апроксимація еліптичних крайових задач штучною нейромережею з радіально-базисними функціями Детальніше
Чекурін В., Сінькевич О. Гранично-елементні алгоритми для задач ідентифікації порожнини в циліндричному тілі за температурним полем поверхні Детальніше
Вовк В., Лещук С., Мандзюк Т. Моделювання впливу анізотропії періодонтальної зв’язки на поведінку системи зуб-щелепа Детальніше
Дреботій Р., Шинкаренко Г. Симетризація крайової задачі дифузії-адвекції-реакції та hp-адаптивні апроксимації методу скінченних елементів Детальніше
Жук М., Кіндибалюк Адріана Застосування методу Канторовича для розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку Детальніше
Коссак О., Холявка Я. ОТ-протокол з використанням еліптичної кривої Едвардса Детальніше
Попович В., Заводовська Н. Температурне поле скінченого термочутливого порожнистого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами функційно-змінних температур Детальніше
Білинський А. Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами Детальніше
Гадєєв Т., Алієв С., Магеррамова Т. Оцінка Гельдера для розв’язку вироджених нелінійних еліптичних рівнянь не дивергентного типу Детальніше
Кіндибалюк Адріана, Кіндибалюк Аркадій, Притула М. Роз’язування оберного рівняння теплопровідності Лі-алгебричними дискретними апроксимаціями Детальніше
Коковська Я., Притула М. Про математичні моделі стоку води у псевдопризматичному руслі Детальніше
Вовк О., Квасниця Г., Шинкаренко Г. Точна сумарна оцінка апостеріорних похибок апроксимацій МСЕ для двоїстих задач кручення стрижнів Детальніше
Кінаш А., Чабанюк Я., Хімка У. Властивість асимптотичної дисипативності еволюційного процесу з марковським переключенням Детальніше
Кіндибалюк Аркадій, Притула М. Кусково-степеневі апроксимації МСЕ для сингулярно збурених крайових задач адвекції-дифузії-реакції з розривними коефіцієнтами Детальніше
Коссак О., Борецька І., Довганик О. Дослідження вироджених систем диференціальних рівнянь з допомогою узагальнених обернених матриць Детальніше
Мильо О., Холявка Я. Сумісні наближення періодів і значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса Детальніше
Сподар Н., Савула Я. Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії Детальніше
Мамчук В. До розрахунку турбулентних примежевих шарів Детальніше
Михайлюк І., Притула М. Метод (G'/G)-розвинення та розв’язки у вигляді біжучих хвиль для деяких інверсних нелінійних динамічних систем Детальніше
Романюк В. Оптимальні число нейронів прихованого шару двошарового персептрона та співвідношення СКВ піксельних спотворень і масштабування для його навчання на масштабованих зображеннях формату 60-на-80 з піксельними спотвореннями у задачі класифікації масштабованих об’єктів Детальніше
Савула Я., Турчин Ю. Експоненціальна заміна в методі скінченних елементів для задач адвекції-дифузії Детальніше
Стельмащук В., Шинкаренко Г. Скінченноелементний аналіз гармонійних хвиль у моделі термоп’єзоелектрики Гріна-Ліндсея Детальніше
Бернакевич І., Вагін П., Козій І., Шинкаренко Г. Числовий аналіз стану геометрично нелінійних оболонок, породженого термосиловими навантаженнями Детальніше
Венгерський П., Коковська Я., Трушевський В. Застосування різних підходів для розв’язування задачі руслового стоку у кінематичному наближенні Детальніше
Дреботій Р., Шинкаренко Г. Поелементна декомпозиція апостеріорного оцінювача похибки на основі контрольного розв’язку для hp-адаптивних схем методу скінченних елементів Детальніше
Кіндибалюк Аркадій, Притула М. Прямий метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для роз’язування рівняння адвекції Детальніше
Романюк В. Дослідження техніки Dropout для детекторів Faster R-CNN з наперед навченими згортковими нейронними мережами для виявлення дуже простих об’єктів, що можуть бути замаскованими Детальніше
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти