Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформатика
Притула Мирослав., Корнійчук О. Розрахунок характеристик і планування в багатостадійних системах обслуговування Детальніше
Вовк В. Застосування об’єктного підходу до розробки інформаційних систем на основі реляційних баз даних Детальніше
Левченко О. Створення неперервних поверхонь рельєфу у картографічній системі ArcView Детальніше
Нікольський Ю., Щербина Ю. Генетичні алгоритми в екстремальних задачах. I Детальніше
Плахта Л., Притула Мирослав Імпульсні процеси на зважених орграфах Детальніше
Вагін П.П., Левченко О.М. Проблеми створення та функціонування двозадачних комплексів: Paradox-ArcVіew Детальніше
Березька К.М. Алгоритми побудови груп перетворень Детальніше
Білинський М.Е., Переймибіда A.А. Розподіл диференціалу рефлексивної синонімічності в електронному тезаурусі дієслів та девербативів англійської мови Детальніше
Гарасим Я.С., Дещенко С.Г., Коцовський О.Д., Остудін Б.А., Переймибіда А.А. Основні можливості та принципи функціонування програмного забезпечення з електронного захисту інформації у банківських структурах Детальніше
Дороцька Х.С. Аналіз оптимальних моделей r -рівневих індексно-послідовних файлів для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів Детальніше
Золото П.В., Гудзь Р.В. Наочний комп’ютерний самовчитель з курсу “Перспектива” для художників, дизайнерів, архітекторів Детальніше
Кардаш А.І., Костовський О.М., Рикалюк Р.Є. Обчислювальному центру університету - 40 років Детальніше
Костів О.В., Черняхівський В.В. Інформатизація суспільного життя України: стан і перспективи Детальніше
Нікольський Ю.В., Шпунт К.Г. Інтелектуальна система пошуку знань в інформаційних середовищах із неструктурованими даними Детальніше
Тарасов Д.О. Обмеження доступу з мережі до БД Детальніше
Твердохліб І.П. Автоматизація методики розрахунку еластичності попиту на продукти в реґіоні Детальніше
Філяк М.І., Цегелик Г.Г. Ефективність методу дворівневого блочного пошуку у впорядкованих файлах для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів Детальніше
Щербина М.Ю. Методи розробки паралельних версій Web-сторінок Детальніше
Яджак М.С. Алгоритм чисельного розв'язання узагальненої задачі цифрової фільтрації Детальніше
Годич О., Голуб Б., Щербина Ю. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування курсу акцій Детальніше
Кеберле Н. Огляд сучасних систем інтеграції неоднорідних баз даних і знань Детальніше
Левченко О. Апроксимація рельєфу Львівщини у картографічній системі ArcView Детальніше
Подолюк Ю., Переймибіда А. Захист інформації в Інтернет-застосуваннях на основі криптосистем з еліптичними кривими Детальніше
Цегелик Г., Філяк М. Про ефективність методу r-рівневого блочного пошуку записів у впорядкованих файлах Детальніше
Яджак М. Організація квазісистолічних обчислень під час розв’язування задач цифрової фільтрації Детальніше
Вовк В., Мушкевич Б. Застосування об'єктного підходу до розробки моделі процесів інформаційних систем з використанням реляційних баз даних Детальніше
Годич О., Щербина Ю. Застосування штучних нейронних мереж до розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати Детальніше
Нікольський Ю., Щербина Ю., Якимечко Р. Дерева прийняття рішень та їхнє застосування для прогнозування діагнозу у медицині Детальніше
Черняхівський В. Інформаційне моделювання в задачах шкільної інформатики Детальніше
Шаховська Н. Моделювання невизначеностей та інтелектуальний аналіз баз даних засобами багатозначної логіки Детальніше
Яджак М. Застосування алгоритмів розв’язування задач цифрової фільтрації для реалізації обчислень у нейронних мережах Детальніше
Годич О., Щербина Ю. Самоорганізація нейромереж та класифікація даних Детальніше
Єлейко Я., Музичук А. Аналіз руху фінансових потоків між економічними суб’єктами Детальніше
Жежнич П., Сєров Ю. Інтелектуальна система обліку та аналізу використання основних засобів Детальніше
Лізунов П., Білощицький А. Використання корпоративної комп’ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладу Детальніше
Тичковський Р., Цегелик Г. Використання генетичного алгоритму для розв’язування задачі оптимального розподілу копій файлів серед вузлів обчислювальної мережі Детальніше
Мазурок І. Модель реалізації збереження когнітивних структур інтелектуальних інформаційних систем Детальніше
Філяк М., Цегелик Г. Організація оптимального пошуку записів у послідовних файлах за вторинними ключами Детальніше
Яджак М. Паралельна організація обчислень у нейронних мережах одного типу Детальніше
Вальковський В., Терендій О. Мова та аксіоматика представлення знань у галузі медичної діагностики Детальніше
Височанський В., Костів О., Черняхівський В. Шкільна інформатика: підсумки, проблеми, перспективи Детальніше
Масютін С., Гудзь Р. Автоматизація обліку навчального процесу на факультеті Детальніше
Нікольський Ю., Шпунт К. Застосування уніфікованої мови моделювання до побудови програмного комплексу розв’язування задач нелінійного програмування Детальніше
Філяк М., Цегелик Г. Метод R-рівневого блочного пошуку записів у впорядкованих файлах і його ефективність Детальніше
Вовк В. Застосування об’єктного підходу до топології розміщення даних у мережі Детальніше
Годич О., Щербина Ю. Динамічна нейромережа ADD Детальніше
Левченко О. Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: якісна оцінка Детальніше
Годич О., Щербина Ю. Метод нейронної міграції для навчання нейромереж типу SOM Детальніше
Голушков Є., Петрушина Т. Використання вейвлет-перетворення для прискорення фрактальної компресії Детальніше
Горлач В., Левченко О. Організація збирання інформації для створення веб-сайту університету Детальніше
Мельничин А., Цегелик Г. Ефективність методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів Детальніше
Музичук Андрій Одна задача оптимізації прибутку Детальніше
Левченко О. Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: кількісна оцінка Детальніше
Притула Н., Єлейко Я., Притула М. Нeлінійні транспортні задачі на зважених графах Детальніше
Єлейко Я., Музичук Андрій Про поведінку фінансових потоків під впливом зовнішніх чинників Детальніше
Лісовець В., Цегелик Г. Метод M-паралельного послідовного пошуку записів у файлах баз даних і його ефективність Детальніше
Махорт А. Моделювання монопольних впливів на економічну систему у випадку нелінійних технологій Детальніше
Работніков А. Залежність збитку страхової компанії від коливань смертності Детальніше
Єлейко Я., Бакан М. Застосування ланцюга Маркова для прогнозування динаміки інвестиційних надходжень Детальніше
Лісовець В., Цегелик Г. Порівняльний аналіз ефективності методів паралельного пошуку записів у файлах баз даних Детальніше
Савенкова О., Карпов О. Інформаційна технологія реалізації складового синтезу Детальніше
Черняхівський В. Серединні умови задач побудови максимальних простих ланцюгів неповного графа Детальніше
Годич О., Накрийко А., Щербина Ю. Індуктивні методи моделювання навігації агента Детальніше
Литвин Б. Про одну модифікацію гібридного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням у задачах оптимізації Детальніше
Теленик С., Ролік О., Букасов М., Крижова К. Управління ресурсами центрів оброблення даних Детальніше
Голуб Б. Ієрархічна модель вкладених множин у реляційних базах даних Детальніше
Єлейко Я., Косаревич К. Про рівноважні змішані стратегії кооперації та узагальненого лідерства симетричної олігополії у випадковому середовищі Детальніше
Нікітченко М., Іванов Є. Композиційно-номінативні мови програм з асоціативним розіменуванням Детальніше
Копитко Б., Жерновий К. Оптимізація параметрів обслуговування для модифікованих систем M/M/1/m та M/M/1 Детальніше
Годич О., Кушнір П., Щербина Ю. Інтелектуальна система моделювання поведiнки агентiв у задачi навiгацiї Детальніше
Єлейко Я., Куликовець Н., Зброінська Б. Моделювання трансакційних витрат в умовах невизначеності Детальніше
Литвин Б. Модифікація паралельного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням Детальніше
Годич О., Кушнір П., Щербина Ю. Апроксимація простору станів і дій штучними нейронними мережами в задачах навігації Детальніше
Черняхівський В. Ізольовані серединні умови та їхні властивості для задачі максимізації побудови простого ланцюга графа Детальніше
Ленько В., Караба А. Відновлення графічних образів за допомогою карт Кохонена Детальніше
Черняхівський В. Задачі побудови простого ланцюга графа для зв’язаних серединних умов Детальніше
Черняхівський В. Циклічний максимальний простий ланцюг неповного графа Детальніше
Задорожня Н., Єлейко Я., Щербина Ю. Кластерний аналіз оцінки середнього рівня знань за регіонами України (результати зовнішнього незалежного оцінювання) Детальніше
Щербина Ю., Туркало М. Проектування систем нечіткого виведення в задачах опрацювання зображень Детальніше
Кухарський В., Урсул І. Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом Детальніше
Черняхівський В. Обчислювальна складність деяких алгоритмів на графах Детальніше
Ярошко С., Ярошко О. Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибраних алгоритмів сортування в середовищі .Net Детальніше
Кухарський В., Осередчук О. Вебометрикс – виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу Детальніше
Гарбарук Г., Щербина Ю. Банківські операції на базі технології блокчейн. Проблема консенсусу в однорангових мережах Детальніше
Гривняк М., Щербина Ю. Підхід до динамічного донавчання дерев рішень Детальніше
Михайлюк Х., Юріяк В., Ярошко С. Розробка менеджера баз даних для MongoDB в середовищі Pharo Детальніше
Селіверстов Р. Аналіз узгодженості суддівства з використанням Python на прикладі змагань зі спортивних танців Детальніше
Ярошко Сергій, Ярошко Світлана Використання механізму подій C# .NET для створення компонента Windows Forms Детальніше
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти